AgriJob Booster Benin (feb. 2021)

In december 2020 vond de officiële startceremonie van AgriJob Booster Benin plaats. In aanwezigheid van verschillende hoogwaardigheidsbekleders werd het project gepresenteerd. Met dit officiële moment sloten we aan bij de werkgelegenheidsweek die in Benin werd georganiseerd. In 2020 was Parakou, de stad waar AgriJob Booster gevestigd is, het centrum van de activiteiten.

Dit was een mooie afsluiting van een jaar waarin veel werk verzet is om het project op te starten. Door de coronapandemie en de maatregelen die de Beninse regering nam om verspreiding van het virus te voorkomen, liepen we op een aantal onderdelen vertraging op. Zo was het bijvoorbeeld delen van het jaar niet toegestaan om grote bijeenkomsten te organiseren en een aantal weken konden de partners ook niet reizen om bijvoorbeeld de landbouwscholen te bezoeken.

Om het project te promoten zijn binnen de geldende maatregelen in Benin wel bijeenkomsten georganiseerd in de vijf gemeentes. Hiervoor werden kleine groepen mensen uitgenodigd, waardoor dit wel door kon gaan binnen de maatregelen.

In totaal zijn vorig jaar 396 jongeren ondersteunt in het vinden van een baan (20% van deze jongeren) of het starten van een onderneming in de agrisector (80% van deze jongeren). 22% van deze jongeren is vrouw. Daarmee is de doelstelling om 385 jongeren te ondersteunen zelfs overtroffen!

AgriJob Booster in de lokale media

Bij het verslag over de startceremonie van AgriJob Booster schreven we al over de media-aandacht die het project kreeg. Naast de krantenartikelen is er ook in de nieuwsuitzending van JT Des Regions aandacht geweest voor het project. De reportage is in het Frans, maar de beelden (vanaf 9:50 min) laten wel iets zien van de ceremonie.

4.000 jongeren geregistreerd

Jongeren uit de vijf gemeentes werden uitgenodigd om zich in te schrijven in een database waarin ze kunnen aangeven interesse te hebben voor ondernemerschap of loondienst. Deze database vormt de basis om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen. In een jaar tijd hebben meer dan 4.000 jongeren zich ingeschreven, waarvan 77,1% mannen en 22,9% vrouwen. Het overgrote deel (70%) geeft aan interesse te hebben in ondernemerschap. De target van 60% vrouwen is op dit punt niet gehaald, daarom worden er vanaf 2021 specifieke campagnes ingezet om meer vrouwen bij het project te betrekken.

Waardig werk in de landbouw

In de verschillende gemeentes binnen het projectgebied zijn gesprekken georganiseerd tussen werkgevers en jongeren om samen vast te stellen wat waardig werk betekent in de lokale context. Een volgende stap is het opstellen van een actieplan om werkgevers bewust te maken van de noodzaak om aan de slag te gaan met de gestelde voorwaarden voor waardig werk.

AgriJob Booster Benin: een onderneming

Een belangrijke voorwaarde om de impact van het project ook na de projectperiode te verzekeren is het opzetten van een sociale onderneming. Dit is een essentieel onderdeel van de Job Booster-aanpak. Door vanuit het project een onderneming te starten, garanderen we dat er ook na de projectperiode jongeren een baan vinden. In 2020 zijn de eerst stappen gezet om een onderneming te starten. Dit is een heel proces waarin er afstemmingen zijn tussen de consortiumleden over de structuur van de onderneming en er moeten meer bureaucratische stappen gezet worden om de onderneming officieel te registreren. Dit proces wordt in 2021 voortgezet.

Landbouwscholen ondersteunt

AgriJob Booster Benin werkt samen met vijf landbouwscholen die de vaktrainingen verzorgen. Samen met deze scholen wordt gekeken hoe de trainingen aan kunnen sluiten op de vraag uit de arbeidsmarkt, zodat jongeren ook echt werk vinden na een training. Ook zetten we in op een goede kwaliteit van de cursussen. De contacten met de scholen zijn goed en er zijn stappen gezet, maar bijvoorbeeld het aanpassen van de trainingen aan de wensen van de markt is vertraagd door de coronapandemie.

Gunstig ondernemersklimaat

Een voorwaarde voor een succesvolle startup is een gunstig ondernemersklimaat. Wet- en regelgeving kan jonge ondernemers beperken in hun kansen en mogelijkheden. Daarom zetten we samen met onze partners in om een gunstig ondernemersklimaat te creeren. Vorig jaar zijn belangrijke stappen gezet op dit onderdeel. Er zijn gesprekken gevoerd met particuliere en publieke instellingen om hen te mobileseren zich ook hard te maken voor een goed ondernemersklimaat. Er zijn 42 personen aangewezen, waaronder lokale ambtenaren, burgers en ondernemers, die betrokken worden bij het behartigen van de belangen van startende ondernemers.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring