‘Mensen van de Awash’: projectupdate juli 2021

Het project WaterPricing is in september 2019 gestart na een periode van intensieve voorbereiding. Het doel van dit project is verbeterde toegang tot water, onder andere door verbeterd waterbeheer. Zo’n 1.700 kleine boeren, gegroepeerd in 85 watercomités, helpen we aan jaarrond toegang tot irrigatiewater. Ook leren we hen efficiënter met water om te gaan.

Na een succesvolle start, is het weer tijd om terug te kijken op afgelopen jaar. Een jaar waarin corona ook in Ethiopië grote invloed had. We blikken graag met u terug en geven u inzicht in de uitdagingen en resultaten.

Veel leesplezier!

Corona in Ethiopië

De regering nam direct na de corona-uitbraak in maart 2020 maatregelen om verspreiding te voorkomen. Scholen werden gesloten, het dragen van mondkapjes werd verplicht en er werd een grootschalige campagne opgezet om alle Ethiopiërs te informeren over Covid-19, de symptomen en het belang van goede hygiëne. Ook werd er geïnvesteerd in testcapaciteit. Tussen maart 2020 en juni 2021 werden ruim 2,7 miljoen coronatests afgenomen. In Ethiopië gelden strenge quarantaine maatregelen, maar de regering in Addis Abeba stelt geen lockdown in. De impact van een volledige lockdown zal heviger zijn dan de impact van het virus.

Hoe is het nu met … boer Dego?

Twee jaar geleden spraken we Dego Mekanen (nu 54). Dego is boer en heeft een stuk land langs de Awashrivier. Twee jaar terug vertelde hij: ‘Mijn hoofdinkomen komt van de oogst, maar we hebben ook wat vee om te verkopen. Mijn vrouw en kinderen werken niet. We hebben genoeg geld om te leven. Ik kan mijn kinderen naar school sturen in Adama en ik heb een tweede huis kunnen kopen.’

In mei spraken we hem weer. Over het huis wat hij kocht, over de impact van de coronacrisis en over zijn kinderen.

Bewustwording en communicatie

Binnen het project zetten we stevig in op bewustwording en communicatie. Met als doel de boeren te adviseren over bijvoorbeeld waterbesparing en water vasthouden. Net zoals de waterschappen in Nederland ons in tijden van droogte dringend vragen niet te sproeien en uitleggen waarom niet. Binnen het werkpakket ‘Opvang en hergebruik’ worden bewustwordingsmaterialen ontwikkeld die in Ethiopië gebruikt zullen worden. De foto’s hiernaast zijn een voorbeeld van materiaal wat daarvoor gebruikt wordt.

In mei 2021 werd er een tweedaagse training georganiseerd voor personeel van de communicatie-afdelingen van de Ethiopische waterschappen. Zij zijn getraind in het opstellen van een communicatieplan en in het ontwikkelen van goed communicatiemateriaal. Het is de bedoeling dat de communicatieafdelingen na deze training boeren en ondernemers rond de rivier beter kunnen bereiken met bewustwordingsactiviteiten.

Inspectie

De waterstanden worden altijd nog handmatig afgelezen en maandelijks opgeslagen in de administratie van het Awash Waterbureau. Met een gedegen watermonitoringssysteem wordt accurate, transparante en doelmatige informatie verzameld die gebruikt wordt voor effectieve planning en besluitvorming. Er wordt een meteorologisch station geïnstalleerd om accurate weerdata te leveren. Er worden nu veldinspecties uitgevoerd om de apparatuur klaar te maken om te verschepen voor installatie. Daarnaast zijn de eerste 20 locaties geïdentificeerd en zijn de nodige beoordelingen uitgevoerd.

Onderlinge samenwerking

In onze internationale projecten proberen we onderlinge samenwerking te bevorderen. Mooi om te zien hoe dat ook vorm krijgt binnen dit project. De afgelopen jaren hebben we samen met Dutch Water Autorities onze Ethiopische partners geholpen bij het opstellen van een water akkoord. Dit is een akkoord tussen twee regionale overheden en de waterbeheerders in het stroomgebied van de Awash-rivier. Het akkoord richt zich op:
  • informatie delen
  • eerlijke verdeling van schaars water
  • het beperken van overstromingsrisico’s
Zaterdag 5 juni vond de signing ceremony plaats: een belangrijk moment! Onze collega’s waren er via Teams bij.

NIEUW! Uitbreiding van het project

Het WaterPricing project bestond tot voor kort uit vier onderdelen, zogenaamde pakketten:

  1. Opvang en hergebruik: We zetten in op het verminderen van watergebruik en het vasthouden en hergebruiken van water. Zodat er voor meer mensen water beschikbaar komt.
  2. Efficiënte irrigatie: Kwetsbare boeren worden georganiseerd in ‘organisaties van watergebruikers’ en krijgen ondersteuning voor irrigatiemethoden.
  3. Slimme monitoring: Er wordt meetapparatuur in de rivier geplaatst om het watergebruik en de waterkwaliteit te meten. Ambtenaren leren hiermee te werken.
  4. Belastingheffing: Door het invoeren van een belastingsysteem gaan draagkrachtigen betalen voor water. Zo komt er geld beschikbaar om het beheer te verbeteren.

Dit jaar komt daar een vijfde pakket bij: productieve boeren.

Pakket 5: Productieve boeren

Dit pakket is er op gericht de meest kwetsbare boeren te ondersteunen bij verbetering van hun productie en inkomsten. Tijdens de nulmeting aan het begin van het project werd duidelijk dat een grote groep kleine boeren, naast waterproblematiek, ook met andere uitdagingen te maken heeft. Voorbeelden zijn plantenziektes, weinig kennis over nieuwe productiemethoden en toegang tot krediet.

Deze boeren worden bereikt vanuit de ‘organisaties van watergebruikers’. Zij krijgen ondersteuning bij het opstellen van een businessplan (wat nodig is voor een lening), de aanvraag van leningen (individueel of als groep), agrarische training en verbeterde toegang tot middelen als irrigatiematerialen, bestrijdingsmiddelen en zaad.

Deze ondersteuning heeft verschillende effecten. Door de grotere productie , verdubbelen de inkomsten van de boeren. Het gevolg? De boeren hebben meer geld voor hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezinnen.

Daarnaast zorgen het efficiënt watergebruik  en de betere zorg voor de bodem voor  een duurzame productie. Iets wat op de lange termijn goed is voor de landbouw in het hele gebied.

Beoogd resultaat van pakket 5

35

organisaties van watergebruikers getraind

20

organisaties van watergebruikers krijgen een lening

200

individuele boeren krijgen een lening

Interactieve kaart

Houdt u ook de interactieve kaart in de gaten? Op deze kaarten houden we onder andere de resultaten uit het project bij en delen we verhalen en impressies vanuit het project en de omgeving.

Begin dit jaar is de kaart ook in het Amhaars online gekomen. Zo kunnen juist ook de mensen uit de projectregio zelf meekijken met updates en het werk dat wordt gedaan.

Klik hier voor meer informatie over het project WaterPricing.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring