Projectupdate Drops4Crops Burkina Faso (dec 2021)

In deze rapportage blikken we terug op jaar 4 (september 2020- augustus 2021) van het Drops4Crops project. In dit project werken we samen met lokale partners (ODE en ASPMY) aan duurzaam waterbeheer in Burkina Faso en we investeren in irrigatiesystemen voor boeren in het noorden van het land. Dankzij irrigatie kunnen de boeren ook in de droge periode gewassen verbouwen en geld verdienen. Tegelijk is goed waterbeheer noodzakelijk zodat het voor irrigatie gebruikte grondwater ook op lange termijn beschikbaar blijft.

Daarnaast stimuleren we ondernemerschap, door het trainen van ASPMY in het maken van businessplannen en het gebruiken van managamentinformatie om tijdig op veranderingen te anticiperen. Ook stimuleren we waardetoevoeging. Dankzij een aantal Nederlandse ondernemers zijn er magazijnen gebouwd waardoor de oogst opgeslagen kan worden, zodat deze op een later moment, als het aanbod minder is, voor een betere prijs verkocht kan worden.

Resultaten september 2020 – augustus 2021

10.525

bomen geplant voor het vasthouden van water

648

 boeren getraind

163

waterpunten aangelegd of gerenoveerd

1.857 ton

uien geoogst

505 ton

aardappelen geoogst

Evaluatie afgelopen jaar

In totaal hebben 1.596 kleinschalige groentetelers toegang gekregen tot functionele en verbeterde waterpunten en gebruiken deze voor de landbouwproductie. Dankzij de aanleg van nieuwe waterputten en het herstel van oude waterputten hebben ze toegang gekregen tot de waterpunten. Alle activiteiten die voor dit jaar gepland waren, namelijk 87 nieuwe putten, 20 handmatig geboorde putten en 56 bestaande putten die uitgediept zijn, zijn voltooid.

Het waterinformatiesysteem is up-to-date en wordt gebruikt voor besluitvorming. Aan het einde van het seizoen 2020-2021 bedroegen de opbrengsten gemiddeld voor uien 24,5 ton per hectare en voor aardappels 21,5 ton per hectare.

Er zijn 648 boeren getraind in goede landbouwmethoden. Demonstratievelden zijn geïmplementeerd met de steun van Practica. En modelboeren passen goede landbouwmethoden (GAP) toe. Er is training gegeven aan 69 waterdienstverleners. Daarnaast zijn ze ook opgeleid voor de installatie en het onderhoud van irrigatieapparatuur.

Voor 8 boerengroepen is contact gelegd met kopers. De verwachte productie en verkoop van aardappelen en uien is gehaald. Uien: een totale productie van 1857 ton. Aardappelen: een totale productie van 505 ton.

Toegang tot land voor vrouwen

De veilige toegang tot landbouwgrond voor vrouwen is verbeterd. Gedurende het hele jaar werden 519 boeren  getraind en bewust gemaakt van landbezit en landrechten. Er waren bewustmakingssessies in het veld en twee trainingssessies over de wet over landbezit op het platteland, waaraan landeigenaren, vrouwelijke leiders van groepen en adviseurs deelnamen. Ze konden de landeigenaren vertellen over de noodzaak om hen toegang te geven tot land voor tuinieren.

Klimaatverandering

De boeren in ons project merken de gevolgen van klimaatverandering goed. Droogtes, overstromingen, harde wind (die zorgt voor meer verdamping bij het gewas) en fel zonlicht (wat zorgt voor verharding van de bodem) zijn gevolgen die goed merkbaar zijn. Met het project willen we werken aan de weerbaarheid van de boeren tegen klimaatverandering. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van verbeterd zaaigoed. Maar ook van 3R-maatregelen zoals stenen dijkjes (die zorgen dat afstromend regenwater beter infiltreert), schanskorven (die ervoor zorgen dat erosie in kleine riviertjes verminderd wordt), en gras- en vegetatiestroken (die infiltratie van regen bevorderen, de wind remmen, en de structuur van de bodem en het bodemleven bevorderen). Hiermee wordt een gunstig microklimaat voor de groei van gewassen bevordert. Om zuiniger om te gaan met het beschikbare water wordt gebruik gemaakt van efficiënte irrigatietechnieken zoals microsprinklers. Kortom, met het Drops4Crops-project in Burkina Faso willen we de productiviteit van de boeren vergroten, middels beter zaaigoed en trainingen. We willen water efficiënter produceren, meer drops per crop. En we willen boeren klimaatadaptiever maken door ze te trainen in het aanleggen van maatregelen die erosie verminderen, en meer water in de bodem brengen.

Magazijnen voor uienopslag en training

Met steun van een ondernemersgroep investeert ASPMY gedurende de jaren 2020-2022 in 12 magazijnen voor de opslag van uienoogst. Voor de coöperaties is dit een grote stap voorwaarts, omdat het ze de mogelijkheid geeft om de uien te bewaren tot een moment dat de vraag naar uien hoger is en daarmee de verkoopprijs ook een stuk hoger.

Om de opslag goed te managen worden er diverse trainingen gegeven aan de boeren waarin ze leren wat ze moeten doen om een goede kwaliteit te kunnen waarborgen, maar ook een aantal basisvaardigheden zoals boekhouding, wegen en rekenen. Veel boeren zijn namelijk vaak ongeletterd.

De bouw van de eerste serie van vier magazijnen is afgerond in 2021. De bouw van vier andere magazijnen is gestart in 2021 en wordt afgerond in 2022.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring