Uw browser is te oud of staat in compatibiliteitsmodus

Om deze pagina juist weer te geven heeft u een nieuwe browser nodig of u heeft de compatibiliteitsmodus aanstaan. Bekijk de onderstaande stappen om de site juist te tonen en deze melding te laten verdwijnen.

1. Schakel compatibiliteitsmodus uit

Schakel de compatibiliteitsmodus uit door op het knopje te klikken naast uw adresbalk. Zie de afbeelding hiernaast.

2. Download een nieuwe browser

Mocht optie 1 niet helpen, klik dan hier om een nieuwe browser te downloaden. Na het klikken op de link worden aan de rechterkant van het scherm wat alternatieven voor u gegeven.

Compatibiliteitsmodus uitzetten IE 8+ Compatibiliteitsmodus uitzetten IE 9+
Thema: Mensen

Jaarverslag 2013

In het jaarverslag 2013 is een overzicht van het werk van Woord en Daad te zien. Ga voor een verkort overzicht naar kort en bondig, of bekijk de samenvatting van de resultaten van Woord en Daad. 

 

Download het jaarverslag

De landen waar W&D actief is

Onze programma’s

Onderwijs

Doel behaald Doel gedeeltelijk behaald Doel niet behaald
Totaal aantal leerlingen
Aantal leerlingen dat hun onderwijs heeft afgerond...
... waarvan doorstromers naar vervolgonderwijs of werk

Kleuteronderwijs

× 1.000

5.039 5.900

1.736

1.736

Basisonderwijs

× 1.000

30.761 30.200

3.927

3.600 3.900

Voortgezet onderwijs

× 1.000

10.421 9.200

2.797

2.405 1.800

Hoger onderwijs

× 1.000

2.327 2000

469

333 400

Kinderen en jongeren gaan naar school, dankzij de onderwijsprogramma’s van onze partnerorganisaties. Niet alleen op eigen scholen, maar ook via studiebeurzen gaan kinderen en jongeren naar school. Dat kunnen ook overheidsscholen zijn. Ze volgen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en vaak nog een vervolgopleiding. Christelijke identiteit staat centraal, veel kinderen horen op school voor het eerst het Evangelie. Als de partner geen eigen scholen heeft, krijgen kinderen aanvullend onderwijs op dagactiviteitencentra van de organisatie. Ook docenten worden getraind; juist ten aanzien van kwaliteit kunnen we het verschil maken. Onderwijs geeft zicht op een betere toekomst.

Meer lezen over Onderwijs

Vakonderwijs

Doel behaald Doel gedeeltelijk behaald Doel niet behaald

nog in training (1595)

gediplomeerd

Vindt een baan

2.174
2.000

Start een eigen bedrijf

999
1.300

Naar vervolg- onderwijs

480
700

Onbekend

1.467

Leren voor een vak en daarna als geschoolde arbeidskracht werken aan de gemeenschap, het dorp of het land. Woord en Daad steunt vakonderwijsprogramma’s van haar partnerorganisaties en roept ook de Nederlandse overheid op om dit belangrijke onderdeel van ontwikkeling niet uit het oog te verliezen. De meeste partners hebben als basis een of meerdere eigen vakscholen, met opleidingen van één tot drie jaar. Daarnaast focussen ze op mobiele trainingen, ver weg of dicht(er) bij. Ook korte opleidingen voor specifieke vaardigheden behoren tot de mogelijkheden. Speciale aandacht is er sinds kort voor de agrarische vaardigheden. Daar valt nog een heel terrein te winnen!

Meer lezen over Vakonderwijs

Voedselzekerheid

Doel behaald Doel gedeeltelijk behaald Doel niet behaald

Personen ontvangen training over voedsel

1.597
1.850

Boeren ontvangen training over landbouwmethoden

3.405
3.190

Boeren ontvangen landbouwproductiemiddelen

1.315
1.160

Boerengroepen die hun capaciteit hebben versterkt

81

75

Eten is een basisbehoefte. Zonder eten geen leven. Daarom is niets belangrijker dan zeker te zijn van dagelijkse maaltijden en daardoor: gezondheid. Landbouw en veeteelt zijn de voornaamste bronnen van inkomsten in veel landen. Allerlei problemen - droogte, regenval, overstromingen, verkeerd grondgebruik, etc. - belemmeren een goede oogst.

Het programma Voedselzekerheid stimuleert en bevordert een goede opbrengst van het gewas. Boeren kunnen zo voor zichzelf zorgen, maar soms ook een deel verkopen en van de opbrengst nieuwe activiteiten ontplooien. Zo groeit niet alleen het gewas, maar ook de economie.

Meer lezen over Voedselzekerheid

Gezondheidszorg

Doel behaald Doel gedeeltelijk behaald Doel niet behaald

× 20.000

Consultaties van patiënten

226.579

× 50.000

Personen bereikt met preventievoorlichting

1.829.399

Gezondheidszorg voor iedereen. Dat is het uitgangspunt. Partnerorganisaties van Woord en Daad steunen gezondheidsprogramma’s. Eigen ziekenhuizen of kleinere klinieken, soms ook mobiel. Niet alleen curatieve zorg, maar ook voorlichting en preventie. Want armoede blijft vaak in stand door een slechte gezondheid. Steeds vaker zien we dat de (lokale) overheid in ontwikkelingslanden op dit punt haar verantwoordelijkheid neemt. Partnerorganisaties stimuleren dit actief. Ze leggen contacten met overheidsfunctionarissen en kunnen soms zelfs financiering voor complete programma’s krijgen.

Meer lezen over Gezondheidszorg

Agri-Bedrijfsontwikkeling

Doel behaald Doel gedeeltelijk behaald Doel niet behaald

× 1.000

Verstrekte leningen

6.886 8.759

€ 315.514

× 1.000

Boeren/ondernemers ontvangen trainingen

20.095 13.885

× 1.000

Nieuwe banen

2.861 1.030

× 1.000

Gerealiseerde ketenverbindingen

10.080 7.290

Microkredieten zijn 'in'. Een kleine lening voor een Afrikaanse ondernemer, dat spreekt tot de verbeelding. Partnerorganisaties van Woord en Daad verstrekken microkredieten, maar doen veel meer dan dat. Een succesvolle ondernemer die zijn krediet verzilvert en een goedlopend bedrijfje opbouwde, wil vaak verder. Bijvoorbeeld werknemers in dienst nemen of een nieuwe machine aanschaffen. Woord en Daad steunt daarom ook grotere leningen aan ondernemers. Niet dat zij nog behoren tot de allerarmsten of minderbedeelden, maar juist omdat zij werkgelegenheid en daarmee kansen bieden aan kansarme jongeren en volwassenen. Meestal selecteert Woord en Daad partners die zich uitsluitend met financiering bezighouden. Het is een specialistische business!

Meer lezen over Agri-Bedrijfsontwikkeling

Huizenbouw

× 100

Huizen gebouwd

500

× 100

Huizen gecontracteerd

1.000

Een huis is meer dan alleen een dak boven het hoofd en een comfortabeler leven. Stel je maar eens voor: als je geen goede huisvesting hebt slaap je 's nachts niet veilig, ben je vatbaar voor ziektes, heb je geen energie om aan het werk te gaan word je sociaal uitgesloten. Door het ontbreken van goed onderdak beland je al snel in een spiraal van armoede.

Op het platteland in Bangladesh heerst grote armoede. Veel mensen leven in armetierige huisjes die eigenlijk niet meer zijn dan een bouwvallige hut. Er is gebrek aan schoon drinkwater en de hygiëne is vaak slecht. Goede huisvesting doorbreekt deze spiraal. Het is als het ware een sluitsteen. Niet alleen de leefomstandigheden verbeteren, maar ook de gezondheid, economische ontwikkeling en veiligheid. Bovendien geeft het mensen ook weer een gevoel van eigenwaarde.

Meer lezen over Huizenbouw

Noodhulp

Landen waar noodhulp is gegegeven

Haïti

Pakistan

Ethiopië

Burkina faso

Filipijnen

Juist de landen waar onze partnerorganisaties werken, zijn gevoelig voor natuurrampen en oorlogsgeweld. Als partnerorganisaties een beroep op Woord en Daad doen, starten we een fondsenwervende actie voor noodhulp en wederopbouw. Daarbij werken we in Nederland samen met het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, Red een Kind, Tear en ZOA) en ter plaatse met zoveel mogelijk andere organisaties. Juist bij crisissituatie is effectiviteit geboden. Bij grootschalige rampen zenden we soms iemand naar het rampgebied om ter plaatse bij te dragen aan een goede coördinatie van de hulp.

Meer lezen over Noodhulp

Beleidsbe´nvloeding Zuiden

0 5 10 15

Onderwijs

TVET/JBS

Gezondheid

Voedsel-
zekerheid

Agri- bedrijfs-
ontwikkeling

Algemeen

Veel werk dat onze partnerorganisaties verrichten valt eigenlijk onder de kerntaken van een overheid. Onderwijs, voedselzekerheid, gezondheidszorg, het zijn terreinen waarop de overheid allereerst haar verantwoordelijkheid heeft. Overheden in zuidelijke landen zijn vaak nalatig of hebben de capaciteit niet en daarom springen non-gouvernementele organisaties bij. Partnerorganisaties doen echter voortdurend een appel op de overheid om zaken op te pakken en te financieren. Met mooie resultaten. Sterker nog: 'Veel van onze resultaten en doelstellingen zullen zonder beleidsbeïnvloeding niet worden behaald. Hoe moeten we autoriteiten anders overtuigen om fondsen zó in te zetten dat ze onderwijs bevorderen?' (Sylvain Aloubani, manager Onderwijsprogramma DEDRAS)

Meer lezen over Beleidsbe´nvloeding Zuiden

Beleidsbe´nvloeding Noorden

4

Ook de Nederlandse overheid investeert in ontwikkelingssamenwerking, al is dat de laatste jaren fors verminderd. Woord en Daad denkt graag mee bij de wijze waarop Nederland haar budget voor ontwikkelingshulp besteed. Voor de Nederlandse overheid heeft investeren in onderwijs en vaktraining weinig prioriteit meer. Daar denkt Woord en Daad anders over en daarom zoeken we het gesprek met de Nederlandse regering en het parlement. Vaak met resultaat. Geregeld zien we onze inbreng terug in het beleid van het kabinet of van politieke partijen. Ook richting de Europese Unie pleit Woord en Daad, samen met collega-organisaties, voor specifieke thema’s in het belang van de allerarmsten.

Meer lezen over Beleidsbe´nvloeding Noorden

Bewustwording

Wat kun jij doen om het leven van mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren? Die vraag stellen we vaak aan jongeren. Het antwoord is niet alleen: geld geven. Ook anders leven is in het belang van de armen aan de andere kant van de wereld. Bijvoorbeeld in de producten die je koopt. Krijgen de producenten in het Zuiden daar een eerlijk loon voor? En hoe gaan we in Nederland om met het milieu. Welke consequenties heeft dat voor de aarde en de armen? Allemaal issues die we bespreken met jongeren via scholen, kerken en verenigingen. En door zelf activiteiten te organiseren, zoals debatavonden.

Meer lezen over Bewustwording