Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Missie, visie en kernwaarden
Woord en Daad verbindt mensen overal ter wereld in de strijd tegen armoede. Zo wil ze vanuit Bijbels perspectief hier op aarde al iets laten zien van Gods komende Koninkrijk, waar geen armoede en lijden meer zal zijn Klik hier voor meer informatie.

Hiervoor werkt Woord en Daad samen met partnerorganisaties, vrijwilligers, maatschappelijke instellingen, bedrijven, overheden en anderen. Vanuit 5 kernwaarden wil Woord en Daad een duurzame verandering in mensenlevens bewerkstelligen, richting een menswaardig bestaan.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De onafhankelijke Stichting MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) heeft richtlijnen opgesteld, waaraan bedrijven en organisaties kunnen toetsen wat voor effect hun manier van werken en handelen heeft op mens en milieu. MVO heeft hiervoor 7 principes opgesteld die goed aansluiten bij de huidige praktijk en de toekomstige ambities van Woord en Daad. Zo noemt MVO onder andere het (1) afleggen van rekenschap, (2) transparantie en (3) ethisch gedrag. Woord en Daad hecht aan rentmeesterschap en medeverantwoordelijkheid. We gaan zorgvuldig om met mensen, middelen en het milieu, zowel in Nederland als in het Zuiden. We communiceren helder over onze besluiten en de processen die daartoe leiden. En we willen goede zorg dragen voor onze partnerorganisaties en de uiteindelijke doelgroep.

Belangrijke thema’s
Daarnaast draagt MVO 7 belangrijke thema’s aan, waaronder het beschermen en respecteren van mensenrechten, het eerlijk zakendoen en de omgang met consumenten-onderwerpen. Deze thema’s zien we terug in ons werk.

We werken in het Zuiden altijd met plaatselijke partners die zelf beleid maken en uitvoeren. De kwaliteit van het beleid en het werk van de partners wordt regelmatig getoetst. We ondersteunen bij verbetertrajecten en besteden in het bijzonder aandacht aan kindbescherming, bijvoorbeeld bij de uitvoering van onderwijsprogramma’s. Zowel bij de partner als bij de interne organisatie van Woord en Daad wordt gewerkt aan controle en preventie als het gaat om veiligheid en een integer financieel beleid. De achterban wordt voortdurend bewustgemaakt van haar leef- en koopgedrag en de gevolgen daarvan voor de medemens in het Zuiden.

Klik hier voor een uitgebreide versie van het MVO-beleid van Woord en Daad.


Gerelateerde downloads