Woord en Daad maakt efficiency zichtbaar

Aandacht voor efficiency
Woord en Daad werkt met een aantal grote programma’s in het Zuiden om het leven van mensen in armoede duurzaam te veranderen. Deze programma’s moeten op een duurzame én efficiënte wijze de beoogde resultaten behalen. Maar wat verstaan we precies onder efficiency? Hoe meet je of je efficiënt hebt gewerkt?

Een evaluatieteam dat het subsidieprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de periode 2011-2015 onder de loep nam, ontdekte dat ze niet konden meten of de interventies – die mede met deze subsidies waren gefinancierd – efficiënt waren uitgevoerd. Er waren geen goede meetinstrumenten die hierover helderheid konden geven of er werden simpelweg geen relevante gegevens verzameld rond efficiency. Dat was verrassend, omdat meer dan twintig allianties van Nederlandse organisaties subsidies hadden ontvangen voor structurele armoedebestrijding. Het evaluatieteam daagde NGO’s uit om meer aandacht te besteden aan efficiency in hun interventies.

Efficiency Lab
Woord en Daad pakte die handschoen op, toen via de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking Partos het Efficiency Lab werd opgericht. Dit Efficiency Lab had 2 doelen: 1) het begrip efficiency goed definiëren, en 2) het ontwikkelen van methoden om efficiency zichtbaar te maken. Woord en Daad koos voor een actieve deelname in de kerngroep van het Efficiency Lab. Onder begeleiding van internationale experts werden aanbevelingen gedaan voor het beoordelen van efficiency.

Ook participeerde Woord en Daad in pilotstudies. Een selectie van de methodes die door het lab waren bedacht, werden hier in de praktijk gebracht, en zo getoetst of ze echt zouden werken. De resultaten van de pilots en andere geleerde lessen zijn op de efficiencyconferentie van 23 mei jl. aan Partos-leden gepresenteerd.

Resultaat Woord en Daad
Het resultaat van deelname aan het Efficiency Lab is voor Woord en Daad dat het zichtbaar maken van efficiency zeker mogelijk is en ook toegevoegde waarde heeft. Om direct de daad bij het woord te voegen hebben we een aantal efficiency methoden toegepast, zoals Multi-Attribute Decision Making (een methode voor het wegen, prioriteren en vergelijken van verschillende alternatieven), Follow the Money (een breed toepasbare methode om efficiencyverbetering te ontdekken) en Cost Benefit Analysis. Arnout de Visser, projectleider bij Woord en Daad: ‘De Cost Benefit Analysis bestaat al langer en wordt in het bedrijfsleven gebruikt. Het is een beproefde tool om aan te tonen dat iets werkt. Daarom een mooie stap om deze ook binnen ontwikkelingssamenwerking in te zetten.’

Met de Cost Benefit Analysis methode deden we ervaring op in de pilotstudie van een cashew project in West-Afrika. Op basis van de business cases van diverse betrokken stakeholders berekenden we het rendement voor het totale project, uitgedrukt in een internal rate of return en break even point. Het grote voordeel van deze methode is dat het zicht geeft op de belangrijkste beïnvloedbare knoppen. Wanneer we aan die knoppen draaien zien we het effect op het rendement van het totale project. Verder geeft de methode zicht op de werking van mechanismes en relaties binnen een project, de gevoeligheid van factoren (zoals bijvoorbeeld het areaal van een kleine boer, de invloed van marktprijsstijgingen of de productiviteit) en de positie van onderlinge stakeholders tot elkaar. Door middel van het doorrekenen van diverse scenario’s ontdekken we de meest efficiënte aanpak en maken we beargumenteerde keuzes.

Hoe verder?
Binnen Woord en Daad gaan we verder met het ontdekken hoe we beter grip kunnen krijgen op de efficiency van de projecten, zowel in de ontwerp-, als in de implementatie- en evaluatiefase. Inmiddels zijn de financiële projectexperts bekend met de werking van de Cost Benefit Analysis methode en passen ze het toe op geschikte projecten, dat wil zeggen projecten waarbij de kosten en opbrengsten van interventies worden uitgedrukt in termen van geld. De verwachting is dat waardeketenprojecten (cashew etc) maar ook werkgelegenheidsprojecten (Job Booster) hier geschikt voor zijn. De komende maanden organiseren we verdere trainingssessies voor projectleiders en projectexperts om ook hen hiermee bekend te maken.

Geïnteresseerd in de uitkomsten van het Efficiency Lab? Bekijk dan de geleerde lessen in bijgaande publicatie van Partos en The Spindle.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring