Missie

Ieder mens is geschapen naar Gods beeld en alle mensen zijn gelijkwaardig. Daarom weten we ons geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te weerspiegelen en door te geven. In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

Visie

We willen onze verantwoordelijkheid nemen om vanuit die missie met hoge ambities duizenden mensen zoals Oudaegro, Dina, Alamu en Kate te bereiken, door programma’s die verbinden en levensveranderend zijn. Zo wordt onze visie werkelijkheid. Als bijbelgetrouwe organisatie verbinden we, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo geven we vorm aan een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen.

We zien die hoop en kansen als Oudaegro door nieuwe technieken zijn oogst weer ziet groeien. Als we tot het hoogste niveau gaan om álle kinderen in Haïti naar school te laten gaan, ongeacht hun afkomst. Als we met de overheid in Ethiopië samenwerken om jongeren daar een toekomst te bieden. Als we vol verwondering zien dat Kate, mede dankzij haar sponsors in Nederland, nu een sterke en onafhankelijke vrouw is.

Kernwaarden

Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in ons werk en bepalend voor ons beleid.

 • Mede-verantwoordelijkheid – verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de schepping
 • Mede-schepsel – schepsel van God, gelijkwaardig én uniek
 • Mede-lijden – dichtbij en naast mensen die lijden
 • Rentmeesterschap – zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu
 • Wederzijdse afhankelijkheid – onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in samenwerking
Wij zijn Woord en Daad

Werkwijze

Woord en Daad werkt wereldwijd in 18 landen. We doen dit samen met lokale partners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Zo verbinden we mensen wereldwijd en vervullen daarbij een ‘makelaarsrol’. Woord en Daad zet actief in op zuidelijk leiderschap. Woord en Daad heeft drie strategische beleidsspeerpunten:

 • Bereiken van de onbereikten
  We streven naar het terugdringen van uitsluiting door in ons werk speciale aandacht te geven aan gender, mensen met een handicap, uitgebuite kinderen; ook hebben we een voorkeur voor nieuwe programma’s in geïsoleerde gebieden. Lees meer over het bereiken van de onbereikten.
 • Versterken van de weerbaarheid tegen gevolgen klimaatverandering
  We streven ernaar de weerbaarheid van kwetsbare groepen te versterken zodat zij het hoofd kunnen bieden aan veranderende omstandigheden en waar mogelijk kunnen profiteren van klimaatverandering. Lees meer over versterken van weerbaarheid klimaatverandering.
 • Inzetten op waardengedreven systemische verandering
  We streven naar het beïnvloeden van onderliggende grondoorzaken van armoede en sociaaleconomische ongelijkheid. Dit vraagt om intensieve samenwerking met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Lees meer over waardengedreven systemische verandering.

Via beleidsbeïnvloeding in Den Haag en Brussel komen we op voor de belangen van mensen in het zuiden. In Nederland werken we aan bewustwording op het gebied van mondiale ongelijkheid en duurzame levensstijl. Onze kringloopwinkels zijn hier een concrete uitwerking van.

Duurzame verandering

Via onze programma’s realiseren we onze missie en visie en werken we al 50 jaar aan duurzame verandering wereldwijd:

Lees meer over ons in ons jaarverslag

Naar jaarverslag