Privacy Statement

Stichting Woord en Daad houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Alleen die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het Privacy Statement en Privacy Beleid vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via:

Stichting Woord en Daad
Spijksedijk 16-E
4207 GN Gorinchem

Privacyverantwoordelijke
Frieda Mooij

T: +31 (0)183 – 611 800
E: f.mooij@woordendaad.nl of
info@woordendaad.nl

Wijzig uw cookie instellingen

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Woord en Daad verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Een goed, passend contact tussen u en ons, waarbij we u benaderen op een manier die bij u past;
 • Effectieve programma’s voor de bestrijding van armoede (met daarbij monitoring en evaluatie binnen de programma’s);
 • Het verbinden van mensen wereldwijd;
 • Het juist kunnen registreren van donateurs en/of sponsoren;
 • Het afwikkelen van donaties en/of sponsoringen;
 • Voor reclame-uitingen via social media of advertising;
 • Het delen van nieuwsberichten en andere informatie van onze kant;
 • Het bevorderen van bewustwording in Nederland.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres; Postcode; Woonplaats; Telefoonnummer; Geboortedatum; E-mailadres; Bankgegevens; (Web)locatiegegevens; Beroep en betrekking; Beeld- en geluidsmateriaal van onze bijeenkomsten en evenementen, beeldmateriaal voor artikelen over het werk van Woord en Daad (altijd op basis van toestemming).

Van mensen die worden geïnterviewd voor onze publicaties kunnen bovendien de volgende gegevens worden gevraagd en verwerkt:
Persoonlijke kenmerken; Leefgewoonten; Samenstelling van het gezin; Vrijetijdsbesteding en interesses; Consumptiegewoonten; Opleiding en vorming; Religie.

Ten behoeve van een correcte afwikkeling van nalatenschappen worden gespreksverslagen gemaakt en persoonsgegevens verwerkt (Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres; Postcode; Woonplaats; Telefoonnummer; Geboortedatum; E-mailadres; Bankgegevens). Het testament of een gedeelte hieruit wordt digitaal opgeslagen in ons beveiligde systeem.

Voor een effectieve inzet van onze projecten en programma’s kan Woord en Daad van burgers in doellanden (meestal buiten de EEG) bovendien de volgende gegevens vragen en verwerken:
Financiële bijzonderheden; Fysieke gegevens; Lidmaatschappen van bijvoorbeeld een boerengroep; Woningkenmerken; Gegevens betreffende de gezondheid en gegevens over religie en levensbeschouwing. Deze gegevens vragen we niet aan donateurs.

Verstrekking aan derden

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan andere partijen die bijdragen aan de verwerking waarvoor uw gegevens verstrekt zijn. Met elk van deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar, art. 8 AVG) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd dit statement leest/lezen. Bent u ouder(s) of voogd, dan kunt u met betrekking tot de persoonsgegevens van het kind namens dit kind dezelfde rechten uitoefenen als een meerderjarige betrokkene, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van zijn/haar persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van die gegevens.

Bewaartermijnen

Gegevens van actief gevende blijven 15 jaar bewaard, mede voor controle van de Belastingdienst. Niet-actieve donateursgegevens worden 7 jaar bewaard. Dit omvat zowel de persoonsgegevens, als gevoelige gegevens als bankgegevens. Zeven jaar na de laatste gift worden de persoonsgegevens verwijderd en worden alleen het IBAN-nummer, gifthistorie en geboortejaar bewaard voor analysedoeleinden en herkenning als een donateur opnieuw doneert en zodoende gereactiveerd wordt. Indien niet gewenst, kunt u een verzoek tot verwijdering of anonimiseren indienen. Gegevens verzameld voor interviews worden uitsluitend voor publicatiedoeleinden verzameld. Deze gegevens blijven buiten ons klantrelatiesysteem (CRM). Van al onze publicaties bewaren we enkele exemplaren.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens Stichting Woord en Daad van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en aanpassing van uw gegevens als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering of anonimisering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Website – Cookies

Stichting Woord en Daad werkt met cookies die gericht zijn op analyse inzake bezoekersgedrag en bezoekersdemografie. Deze cookies zijn gericht op verbetering van de website van Stichting Woord en Daad. Op de website wordt informatie gegeven over de desbetreffende cookies. Tevens wordt om toestemming gevraagd aan desbetreffende bezoeker voor het plaatsen van een cookie.
De website blijft naar behoren werken indien cookies niet worden geaccepteerd, daar het in dit geval geen functionele cookies betreffen. Daarnaast worden er soms links naar onze website uitgestuurd via mail of sociale media, daarbij worden vaak UTM codes meegestuurd in de URL om te kunnen opvolgen van waar de klant deze pagina oorspronkelijk gevonden heeft.

Om het gebruik van onze website zo optimaal mogelijk te maken verkrijgen wij informatie. Hierbij maken we gebruik van de volgende tools en programma’s:

Google Analytics 4

Google Analytics 4 wordt gebruikt om het aantal bezoekers van de Woord en Daad website bij te houden. Ook maakt het inzichtelijk hoe bezoekers onze website gebruiken. Ons Google Analytics account is zo anoniem en privacy vriendelijk mogelijk ingesteld, waardoor zij geen gegevens delen met derden en er geen herleidbare persoonsgegevens worden opgeslagen.

SharpSpring

Naast het analyseren van onze webstatistieken maken wij ook gebruik van een marketing automation tool. Deze tool zorgt ervoor dat wij u relevante e-mails kunnen sturen op basis van uw voorkeuren en gedrag op de website. Hiermee kunnen we een ervaring bieden die bij jou past.

Hotjar

Met deze tool analyseren we hoe onze bezoekers de website gebruiken tegen welke gebruikerservaring problemen ze oplopen. Door dit inzichtelijk te maken, kunnen wij het gebruiksgemak van de website voor onze bezoekers steeds verder optimaliseren.

Remarketing

Om u relevante advertenties op social media (Facebook en Instagram) en via Google Ads aan te kunnen bieden, verzamelen wij het gedrag van onze bezoekers op onze website. Heeft u bijvoorbeeld een pagina bekeken voor het sponsoren van een kind? Dan bieden wij u vervolgens graag relevante informatie en advertenties aan op bovengenoemde sociale media of via zoekpartners van Google middels Google Ads.

Mocht u meer informatie over het privacy beleid van Google willen inzien, dan kunt u het privacybeleid van Google bekijken of het privacybeleid van Google Analytics. Daarnaast kunt u via de opt-out regeling uw browser uitsluiten van het opslaan van Google Analytics gegevens.

Cookies in- en uitschakelen of verwijderen

Wilt u cookies inschakelen of uitschakelen? Of wilt u uw instellingen wijzigen? Dit kan via de instellingen van uw browser. U kunt ervoor kiezen om in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit (de)activeren. Belangrijk om te benoemen hierbij: Als u (bepaalde) cookies weigert, kan het zijn dat u niet of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies voor specifieke webbrowsers staat op onderstaande pagina’s uitgelegd:

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar ons privacy-beleid. Dit is te vinden via: https://www.woordendaad.nl/wie-zijn-wij/beleid-en-verantwoording

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via:

Stichting Woord en Daad
Spijksedijk 16-E
4207 GN Gorinchem

Privacyverantwoordelijke: Frieda Mooij

T: +31 (0)183 – 611 800
E: f.mooij@woordendaad.nl of info@woordendaad.nl

Indien we bij uw klacht niet tot een oplossing komen waar u tevreden mee bent, dan behoudt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.