Strategisch beleid

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen. We werken aan een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen samen hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen.

In de onderstaande hoofdstukken vindt u meer informatie over hoe wij dit in de beleidsperiode 2021 – 2025 aanpakken.

  1. Wat u van ons kunt verwachten
  2. Beleidsthema’s
  3. Thematische programma’s
  4. Sleutelstrategieën
  5. Interactieve samenwerking met onze achterban
  6. Organisatie en cultuur

Genderbeleid

Onder gender verstaan we de manier waarop maatschappijen invulling geven aan ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ in de vorm van rollen en verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen. Naast het biologische onderscheid tussen man en vrouw is er in een cultuur ook een visie op hoe de seksen zich tot elkaar verhouden, welke rollen er zijn en wat normaal geacht wordt en wat niet. Dat gaat ook over machtsverhoudingen en hoe deze bepaalde rollen kunnen afdwingen of ondersteunen. We streven naar een partnerschap tussen mannen en vrouwen in ontwikkelingssamenwerking. Op basis hiervan heeft Woord en Daad een Genderstatement geformuleerd.

MVO-beleid

De onafhankelijke Stichting MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) heeft richtlijnen opgesteld, waaraan bedrijven en organisaties kunnen toetsen wat voor effect hun manier van werken en handelen heeft op mens en milieu. Hiervoor zijn 7 principes opgesteld. Deze principes sluiten aan bij de huidige praktijk en de toekomstige ambities van Woord en Daad.

Woord en Daad hecht aan rentmeesterschap en medeverantwoordelijkheid. We gaan zorgvuldig om met mensen, middelen en het milieu, zowel in Nederland als in het Zuiden. We communiceren helder over onze besluiten en de processen die daartoe leiden. En we willen goede zorg dragen voor onze partnerorganisaties en de uiteindelijke doelgroep.

We werken in het Zuiden altijd met plaatselijke partners die zelf beleid maken en uitvoeren. De kwaliteit van het beleid en het werk van de partners wordt regelmatig getoetst. We ondersteunen bij verbetertrajecten en besteden in het bijzonder aandacht aan de bescherming van kinderen. Zowel bij de partner als bij de interne organisatie van Woord en Daad wordt gewerkt aan controle en preventie als het gaat om veiligheid en een integer financieel beleid.
De achterban wordt voortdurend bewustgemaakt van haar leef- en koopgedrag en de gevolgen daarvan voor de medemens in het Zuiden. Lees voor meer informatie de uitgebreide versie van het MVO-beleid van Woord en Daad.