beeld: Renate Bleijenberg - van Leeuwen

Bestuur en toezicht

Woord en Daad werd in 1973 opgericht door ondernemer Ivo ’t Lam en dominee Herman Hegger. Beiden hadden het diepe verlangen om verandering te brengen in het leven van mensen die in armoede leven. Ze kozen ervoor om dit te doen in nauwe samenwerking met christelijke organisaties uit ontwikkelingslanden zelf. Inmiddels is Woord en Daad uitgegroeid tot een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, met een breed netwerk van vrijwilligers, sponsors, jongeren, ondernemers en scholen.

Vanaf 1 april 2024 kent Woord en Daad een tweehoofdige raad van bestuur. Rina Molenaar MSc is voorzitter van de raad van bestuur. Haar aandachtsgebieden zijn de ontwikkeling van de interne organisatie, het onderhouden van contacten met de achterban en het vergroten van draagvlak voor internationale samenwerking in Nederland. Als bestuurder programma’s richt Jacob Jan Vreugdenhil MSc zich op de kwaliteit en de impact van programma’s die Woord en Daad samen met haar partners en andere betrokken partijen uitvoert in de landen waar de organisatie actief is. Het door de raad van bestuur vastgestelde beleid wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht (RvT).

Hier vindt u de statuten van Stichting Woord en Daad. En lees hier meer over het beloningsbeleid van de directeur-bestuurder.

Maak kennis met de Raad van Toezicht

Beleid

Vanuit onze christelijke kernwaarden vinden wij het cruciaal dat ons werk op een integere manier gebeurt. Terecht worden er hoge eisen aan onze organisatie gesteld om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen of om adequaat te handelen als het toch voorkomt. Iedereen die bij ons werk betrokken is moet er namelijk van op aan kunnen dat we op een eerlijke en integere manier omgaan met elkaar en met de financiële middelen die aan ons worden toevertrouwd.

Integriteitsbeleid en gedragscode
Ons integriteitsbeleid is erop gericht iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit krijgt vorm in richtlijnen en procedures waarin heldere afspraken zijn opgenomen en waarop ook controle mogelijk is. Tegelijk weten we dat grensoverschrijdend gedrag niet volledig is uit te sluiten. Daarom hebben we ook afspraken gemaakt hoe we handelen als er een melding van (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag bij ons binnenkomt. Onze gedragscode is een belangrijk onderdeel van ons integriteitsbeleid omdat het beschrijft welk gedrag we verwachten van mensen die bij ons werk betrokken zijn. Om ons hier blijvend van bewust te zijn wordt er met regelmaat aandacht besteed aan het onderwerp, bijvoorbeeld door het delen en bespreken van morele dilemma’s die we in ons werk kunnen tegenkomen.

Melding maken van grensoverschrijdend gedrag
Als u te maken hebt gehad met een vorm van grensoverschrijdend gedrag door iemand die betrokken is bij ons werk hopen we dat u de veiligheid ervaart om dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Ook als u concrete aanwijzingen heeft dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag horen wij dat graag. Er zijn verschillende procedures die het mogelijk maken uw melding vertrouwelijk te doen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met iedere melding die wij ontvangen.

Waar kunt u (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag melden?
In dit overzicht leggen wij uit bij wie u (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag kunt melden. Ook leest u hoe u contact kunt opnemen met onze vertrouwenspersonen.

Woord en Daad werkt in Nederland veel met persoonsgegevens van medewerkers, sponsoren, donateurs en betrokken vrijwilligers. Én Woord en Daad werkt wereldwijd, met persoonsgegevens van donateurs, sponsorkinderen en partnerorganisaties. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen en globalisering stellen daarbij andere eisen en uitdagingen aan de bescherming van gegevens en privacy. Woord en Daad gaat mee met de nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat wij steeds meer informatie verwerken om onze taken en activiteiten naar behoren uit te blijven voeren, met het oog op de toekomst. Wij kiezen ervoor zo weinig mogelijk persoonlijke informatie op te slaan, uit respect voor privacy van mensen wereldwijd. Anderzijds is persoonlijke informatie juist ook wat ons verbindt. Woord en Daad is zich van dit spanningsveld bewust.

Met dit spanningsveld hebben we bijvoorbeeld te maken in het Sponsorprogramma, bij onze fondsenwerving en communicatie en bij de mensen die deel uitmaken van onze programma’s. Daarom wegen we zorgvuldig af tot waar we het verantwoord vinden om informatie te verzamelen, te verwerken en te bewaren. We houden het doel van de registratie van persoonsgegevens steeds scherp en werken in overeenstemming met de wet. Elke betrokkene kan er dan ook op vertrouwen dat Woord en Daad zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Woord en Daad.

Woord en Daad toetst haar processen aan de hand van drie kwaliteitssystemen. Elk systeem heeft zijn eigen invalshoek en juist de combinatie van systemen resulteert in een dekkende toetsing van de beide hoofdprocessen op verschillende niveaus. Lees de verschillende niveaus in dit document.

De inzet van vrijwilligers is heel belangrijk voor Woord en Daad

Woord en Daad is in het verleden als vrijwilligersorganisatie ontstaan. Zowel de vrijwilligers als de medewerkers van Woord en Daad werken op een professionele manier aan het doel: het realiseren van duurzame verandering voor mensen in armoede. Vrijwilligers zijn onze oren, ogen en handen in het hele land en zeer waardevol als het gaat om de worteling van de organisatie in de achterban. Ze dragen bij aan de continuïteit van het werk en vergroten de bekendheid van Woord en Daad in Nederland.

Vrijwilligers bieden hun kennis en diensten aan vanuit allerlei sectoren en op vele vakgebieden. Vrijwilligerswerk bij Woord en Daad is onverplicht en onbetaald, maar wel gestructureerd en niet vrijblijvend. Vrijwilligers worden goed begeleid en ingewerkt. Ze ontvangen geen honorarium maar wel reis- en onkostenvergoedingen voor gemaakte kosten.

Vrijwilligersgroepen (netwerk vrijwilligers)

In Nederland zijn in totaal 90 vrijwilligersgroepen (inclusief een aantal jongerengroepen) waarbinnen mensen actief zijn die vrijwillig activiteiten organiseren en zich inzetten om projecten (financieel) te ondersteunen. Deze groepen zijn georganiseerd in netwerken van comités, kringloopwinkels en verkooppunten. Voor deze netwerken is een uitgebreid ‘Handboek Vrijwilligersnetwerken’ beschikbaar.

Kantoorvrijwilligers

Kantoorvrijwilligers werken vanuit hun professie en competenties samen met collega’s van Woord en Daad op kantoor in Gorinchem. Deze vrijwilligers zijn actief in bijna alle geledingen van de organisatie. Met deze vrijwilligers wordt een takenpakket afgesproken, wordt een vrijwilligerscontract getekend, en worden evaluatiegesprekken gevoerd. Onder de kantoorvrijwilligers zijn ook vertalers, die op een professionele manier vanuit het Nederlands vertalen in een buitenlandse taal. Voor alle vrijwilligers is een ‘Vrijwilligershandboek’ beschikbaar. Vacatures voor vrijwilligers worden op de website van Woord en Daad gepubliceerd.

Advies- en klankbordgroepen

Om feedback te ontvangen van onze achterban en donateurs, nemen vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen als vrijwilliger deel in een adviesgroep, die 3 of 4 keer per jaar met medewerkers van kantoor vergaderen. Zij leveren input op het beleid van Woord en Daad en de communicatie richting de achterban (Adviesgroep particulieren, Adviesgroep Bedrijven).

Ook het werk van de leden van de Raad van Toezicht en van een aantal zakelijke vrijwilligers en stakeholdersgroepen gebeurt geheel op vrijwillige basis. Daarnaast werken er diverse experts mee in projectteams, om een specifieke deskundigheid aan het project toe te voegen.

Strategische partners en samenwerkingsverbanden

In de uitvoering van onze programma’s werkt Woord en Daad altijd samen met lokale partnerorganisaties. Naast onze zuidelijke partners zijn er diverse strategische partners en maken we deel uit van uiteenlopende samenwerkingsverbanden.

Woord en Daad publiceert projectinformatie volgens de IATI-standaard

Onze keurmerken en gedragscodes