Onze strategische positionering wordt bepaald door drie trends. Wereldwijde rapporten laten een stijgende lijn in armoede en ongelijkheid zien. Daarnaast zien we dat het niet eenvoudig is om de armsten te bereiken die we voor ogen hebben met ons werk. Ten tweede signaleren we dat de natuurlijke hulpbronnen steeds meer onder druk komen te staan en dat het juist de armen zijn die hier zwaar door worden getroffen. We horen van onze doelgroep dat de effecten van klimaatverandering dramatisch zijn voor hun leefgemeenschap. Ten derde vragen de toenemende complexiteit en de aanhoudende ongelijkheidsproblemen voor een andere aanpak die zich meer en meer richt op structurele en systemische verandering. Op weg naar 2025 zullen de strategische keuzes voor ons werk daarom worden geleid door de onderstaande drie beleidsthema’s. Lees hier meer over de voortgang in 2023. 

1. Het bereiken van de onbereikten

Een leidend inzicht dat ons helpt, is om de ‘onbereikten’ niet te zien als een homogene groep. De onbereikten binnen onze doelgroep vormen een diverse groep, hoewel ze vaak gekenmerkt wordt door een combinatie van materiële, relationele en cognitieve armoede, waardoor deze mensen zich in een kwetsbare positie bevinden. Het zijn mensen die bijvoorbeeld geografisch geïsoleerd leven (‘witte-vlekken gebieden’), mensen die uitgesloten zijn van diensten vanwege gender-gerelateerde en cultureel ingebedde normen, als ook mensen met een handicap en kinderen die uitgebuit worden. Om dit beleidsthema praktisch te maken investeren we in het standaard uitvoeren van een context- en programma-specifieke analyse die uitsluiting in kaart brengt.

De resultaten daarvan maken het mogelijk om doelgericht strategieën in te zetten om deze groepen mensen te bereiken en het succes van deze strategieën te monitoren. We streven ernaar een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van uitsluiting door een geïntegreerde focus in ons werk op gender en mensen met een handicap, een voorkeur voor nieuwe programma’s in geïsoleerde gebieden, een focus op uitgebuite kinderen (onderwijsprogramma) en samenwerking met nationale en internationale expertorganisaties, lokale kerken en gemeenschapsorganisaties om toegang te krijgen tot onbereikte gemeenschappen en individuen.

Bereiken van de onbereikten

2. Weerbaarheid tegen gevolgen van klimaatverandering

We erkennen dat de armen in de wereld het zwaarst worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Dit beleidsthema is daarom nauw verwant aan het beleidsthema ‘het bereiken van de onbereikten’. Mensen die in kwetsbare omstandigheden leven worden geconfronteerd met nog meer ontberingen als gevolg van extreme weersomstandigheden, tekort aan schoon drinkwater en gerelateerde zaken als toenemende conflicten over natuurlijke hulpbronnen en migratie.

In de context van toenemende druk op hun levensonderhoud, streven we ernaar de weerbaarheid van onze doelgroepen te versterken, zodat zij het hoofd kunnen bieden aan veranderende omstandigheden en waar mogelijk te profiteren van klimaatverandering. Om dit effectief te doen zullen we instrumenten ontwikkelen om nauwkeuriger te kunnen beoordelen hoe klimaatverandering het dagelijks leven van mensen beïnvloedt. Dit zal de basis worden om relevante, klimaatbestendige programma’s te ontwikkelen en daarvoor te zoeken naar nieuwe partners en donoren.

Onze ambitie om klimaatweerbaarheid op te bouwen in arme gemeenschappen zal gesteund worden door beleidsbeïnvloeding van Nederlandse instituten en de EU, wat direct effect zal hebben op de weerbaarheid van onze doelgroep. Daarbij gaan we de dialoog aan met en zullen we bewustwordingsactiviteiten opzetten voor onze achterban en werken we zelf op een duurzame manier volgens ons MVO en IMVO-beleid.

Weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering

3. Waarde-gedreven systemische verandering

We reageren op de toenemende complexiteit van armoede door ons in nieuwe rollen te positioneren en te focussen op interventies op sectorniveau. Door systemische verandering streven we naar het beïnvloeden van de onderliggende grondoorzaken van armoede en sociaaleconomische ongelijkheid. De reikwijdte van onze programma’s omvatten, meer dan voorheen, meerdere niveaus van een gebied waarin we werken: overheidsbeleid op nationaal niveau, diensten op sectorniveau, sociaal-culturele overtuigingen op gemeenschapsniveau, en vaardigheden, kennis en een andere manier van denken op persoonlijk niveau. We gaan lange-termijn partnerschappen aan in geselecteerde doelgebieden en werken met een bredere groep stakeholders.

In onze partnerschappen bieden of beïnvloeden we strategisch leiderschap in de betrokken sector en zoeken we altijd manieren om te innoveren. Een nieuw aandachtspunt voor onze lobbyisten die in Brussel of Den Haag werken, is het zoeken naar meer samenwerking en betrokkenheid bij de lobbyactiviteiten van onze Zuidelijke partners om met name op het gebied van onze beleidsthema’s, systeemverandering te ondersteunen. Belangrijk voor ons is het zoeken naar een manier van samenwerken die een vertaling vormt van onze kernwaarden.

Om dit te realiseren gaan we proactief de dialoog over waarden aan. Om een beter beeld te krijgen van de stakeholders en de politieke dynamiek in de context, ontwikkelen we nieuwe en zetten bestaande instrumenten in waarmee we systemen in kaart brengen en monitoren. Binnen onze partnerschappen willen we bijdragen aan een betere besluitvorming in de sector op basis van betrouwbare gegevens en analyses, met de nadruk op inclusie. Dit maakt het mogelijk om de strategieën voortdurend aan te passen aan trends en kansen.

Waardengedreven systeemverandering