Projectmatig werken

Woord en Daad werkt projectmatig. Dat betekent dat we al ons werk organiseren in projecten. Dit stelt ons in staat om efficiënt en flexibel te werken en snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Onderstaande afbeelding illustreert de projectmatige manier van werken.

De projecten (thematisch, regionaal, business development en intern) staan centraal en richten zich op de duurzame verandering van mensen in armoede. Als centraal tandwiel daarbinnen functioneert ‘Strategie en kennis’ om onderlinge samenhang en leren tussen en binnen de programma’s en projecten te faciliteren. Voor het realiseren van onze ambities werken we op verschillende manieren samen met externe partijen en experts. Deze externen hebben daarom een belangrijke plaats binnen onze projectmatige manier van werken.

Fondsen

Bij het werken aan onze missie zijn fondsen onmisbaar, zowel private als institutionele fondsen. Deze fondsen stellen ons in staat om te werken aan duurzame verandering van mensen in armoede, wereldwijd. De directeur-bestuurder (RvB) faciliteert het projectmatig werken en het optimaal functioneren van de projectteams en de (zelfsturende) ondersteunende teams. Concreet betekent dit dat de directeur-bestuurder per project een projectleider aanstelt. Vervolgens wordt er een projectopdracht opgesteld waarin de doelstelling en te behalen resultaten van het project worden beschreven. Ook geeft het projectplan inzicht in benodigde fondsen en uren van het projectteam en hoe het project vanuit fondsenwerving gedekt gaat worden. Iedere maand stemt de projectleider af met de directeur-bestuurder over het ‘wat’ van het project; het ‘hoe’ van het project kan door de projectleider zelf worden ingevuld binnen het kader van het goedgekeurde projectplan.

Aan het begin van het project wordt er startkapitaal toegekend. De projectleider is zelf verantwoordelijk voor de fondsenwerving en de samenstelling van het projectteam waarbij geput kan worden uit de expert pools of de flexibele schil (externen). HRM functioneert daarbij als marktmeester en adviseert de projectleider over de beschikbaarheid en inhoudelijke geschiktheid van projectteamleden. De projectleider zelf maakt afspraken met projectteamleden over hun rol binnen het project en de resultaten die worden verwacht.

In het linker blok van bovenstaande afbeelding (Resources) worden de verschillende (zelfsturende) teams genoemd die de projectteams ondersteunen.

Met wie we werken

In de uitvoering van onze programma’s werkt Woord en Daad altijd samen met lokale partnerorganisaties. In principe hebben we dus ook geen personeel in dienst in het Zuiden. Naast onze zuidelijke partners zijn er enkele strategische partners en samenwerkingsverbanden goed om hier te noemen.

Strategische Partners

AFAS Foundation

De AFAS Foundation stelt geld beschikbaar voor projecten over de hele wereld, die onderscheidend zijn en een duidelijke impact hebben. De foundation focust op maatschappelijke-,onderwijs- en zorginitiatieven. AFAS is van 2017 tot en met 2020 financier van het iWET-programma van Woord en Daad (Inspiring Water Entrepreneurship in Tigray). Meer informatie over de samenwerking tussen AFAS en Woord en Daad is te vinden https://www.woordendaad.nl/afas/.

Turing Foundation

De Turing Foundation streeft er o.a. naar kinderen en jongeren onderwijs te bieden dat hen structureel kan helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap. Dit Amsterdamse fonds ondersteunt sinds 2010 verschillende projecten rond (vak)onderwijs en duurzame landbouw in Benin en Burkina Faso. Momenteel is het fonds betrokken bij ons Werk en Opleiding programma in Bangladesh.

Stichting De Pagter Fonds

Sinds de oprichting in november 2002 draagt Stichting De Pagter Fonds een steentje bij aan projecten in binnen- en buitenland. In ontwikkelingslanden zijn dit vooral projecten die zich richten op het verbeteren van onderwijs en de gezondheid van (groepen) mensen en hun ontwikkelingskansen.

Samenwerkingsverbanden

Brancheorganisaties en brede netwerken

EU-Cord, Europees netwerk voor christelijke organisaties actief in noodhulp en ontwikkelingssamenwerking
Actieve participatie in trajecten van EU-Cord rond beleidsbeïnvloeding in Brussel (met name ten aanzien van beleidscoherentie) en institutionele fondsen. Daarnaast is er regelmatig uitwisseling op het terrein van EU-regelgeving m.b.t. financiën en auditing.

Coöperatie PerspActive
Samenwerkingsverband met strategische doelstelling om waar relevant en mogelijk samen te werken in programma’s in het Zuiden en daarvoor financiering te realiseren. Directeur-bestuurder van Woord en Daad is bestuurslid van PerspActive.

Stichting ITGD
Stichting Intern Toezicht Goede Doelen beoogt de professionalisering van het interne toezicht van goede doelenorganisaties. Concreet doet men dit door het voorzien in kennisuitwisseling en netwerkfunctie.

Partos, branchevereniging voor particuliere internationale samenwerking in Nederland
Directeur-bestuurder van Woord en Daad is bestuurslid van Partos.
Participatie in verschillende werkgroepen en netwerken voor uitwisseling.

Participatie in lobbynetwerk Partos op onderwerp beleidscoherentie en samenwerking met Partos en Foundation Max van der Stoel in project ‘Ready for Change’;

Kennisuitwisseling tijdens bijeenkomsten over uiteenlopende relevante onderwerpen.

Prisma, vereniging van christelijke organisaties op terrein van ontwikkelingssamenwerking en diaconaat
Platform voor christelijke ontwikkelingsorganisaties voor bezinning, discussie en opinievorming. Participatie in bezinning, lobby, communicatie en bewustwording. Inhoudelijke en strategische bijdrage aan koers vereniging Prisma.

Samenwerking rond programma’s in het Zuiden

Netherlands Food Partnership (NFP)
Netherlands Food Partnership verbindt en ondersteunt initiatieven van Nederlandse organisaties en partners uit lage- en middeninkomenslanden. Woord en Daad neemt regelmatig deel aan bijeenkomsten.

Netherlands Water Partnership (NWP)
Het NWP brengt actoren in de Nederlandse watersector samen (bedrijfsleven, waterschappen, ngo’s) en ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking. Woord en Daad is actief lid van dit platform.

Christelijk Noodhulp Cluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA)
Coördinatie en samenwerking van noodhulpacties. In 2021 betrof het noodhulpprogramma’s in Bangladesh, Colombia, India, Libanon, Sri Lanka en Oeganda.

Incluvest bv
Investeringsmaatschappij gericht op inclusief investeren in ontwikkelingslanden. Strategisch partnerschap in het kader van implementatie van het programma Agri-business en het aantrekken van externe projectfinanciering in de vorm van leningen en investeringen.

PUM (Programma Uitzending Managers), uitzending van senior experts naar het Zuiden
PUM koppelt bedrijven uit ontwikkelingslanden en opkomende markten, op hun verzoek, aan Nederlandse professionals die hun jarenlange ervaring onbetaald inzetten. Woord en Daad heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met PUM en maakt daar naar behoefte gebruik van.

Netwerken voor beleidsbeïnvloeding

CONCORD
CONCORD is het grootste Europese NGO netwerk (2600 leden), actief in Brussel om te lobbyen rond het ontwikkelingsbeleid van de EU. Woord en Daad is, namens EU CORD, sinds 2014 actief lid van de werkgroepen voor beleidscoherentie (steering group Policy Coherence for Development) en handel (Trade Reference Group).

Overige netwerken
Geregelde samenwerking in kader van beleidsbeïnvloeding met: Better Care Network, Sharenet, Dutch Coalition for Disability and Development, lobbygroep van Partos

Kennisinstellingen

ACACIA Water
Kennispartner op integraal waterbeheer voor het WASH programma van Woord en Daad.

Christelijke Hogeschool Ede
CHE, Lelie zorggroep en Woord en Daad doen samen met onderzoekers van het lectoraat Bezieling en Professionaliteit van de CHE onderzoek naar de relatie tussen christelijke geloof en professioneel handelen.

Driestar Educatief
Strategische samenwerking die zich richt op kwaliteitsversterking van onderwijs in ontwikkelingslanden en bewustwording. Tot 2015 werd samengewerkt binnen het traject Edu4Change en binnen het lectoraat Christelijk Leraarschap. Vanaf 2016 wordt samenwerking vooral vorm gegeven binnen het programma INCE.

Practica Foundation
Practica Foundation is actief in toegepast onderzoek, ontwikkeling en commerciële toepassing van technologie op het gebied van water en energie in ontwikkelingslanden. Ze is een kennispartner voor het WASH programma van Woord en Daad.

SeeYou
SeeYou is een organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap. In 2020 gingen we een strategische samenwerking aan om de toegang van mensen met een handicap tot onze projecten te versterken.

The Broker
The Broker is organisatie die als verbinder actief op de thema’s mondialisering en ontwikkeling en binnen een netwerk van overheden, ngo’s, bedrijven en kennisinstellingen. Woord en Daad werkt regelmatig samen met The Broker om toegang tot structurele kennis te borgen.

Mekelle University (faculty groups on hydrology), Ethiopië
Kennispartner, samen met het Water Bureau van de Ethiopische overheid, binnen het WASH project in Tigray, Ethiopië.

Netwerken rond fondsenwerving

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland en geeft het keurmerk ‘de Erkenning’ uit aan goede doelen die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Woord en Daad is lid van CBF.

Goede Doelen Nederland (GDN)
GDN is een organisatie die haar leden, de goede doelen van Nederland, helpt met uiteenlopende zaken, zoals de bedrijfsvoering en het bevorderen van transparantie. Woord en Daad is lid van GDN.

Netwerken rond bewustwording

Calvijn College, Driestar College, Driestar Hogeschool, Hoornbeeck College, Van Lodenstein College, Wartburg College
Met deze scholen wordt samengewerkt in het kader van bewustwordingsactiviteiten en uitwisseling tussen Nederlandse (vak-)scholen en (vak-)scholen in het Zuiden (zowel studenten als docenten).

Kerkelijke jeugdbonden, HHJO, HJW, JBGG en LCJ
Met deze jeugdbonden wordt jaarlijkse een dankdagkalender samengesteld en uitgebracht.

Stichting Woord en Daad Winkels

Stichting Woord en Daad Winkels valt volledig onder stichting Woord en Daad en richt zich op alle commerciële activiteiten waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan Woord en Daad. Lees voor meer informatie het beleidsplan, de statuten en het activiteitenverslag en de financiële verantwoording 2019.

Vrijwiligersbeleid

Woord en Daad is in het verleden als vrijwilligersorganisatie ontstaan. Zowel de vrijwilligers als de medewerkers van Woord en Daad werken op een professionele manier aan het doel: het realiseren van duurzame verandering voor mensen in armoede. Vrijwilligers zijn onze oren, ogen en handen in het hele land en zeer waardevol als het gaat om de worteling van de organisatie in de achterban. Ze dragen bij aan de continuïteit van het werk en vergroten de bekendheid van Woord en Daad in Nederland.

Vrijwilligers zijn belangrijk voor Woord en Daad

Vrijwilligers bieden hun kennis en diensten aan vanuit allerlei sectoren en op vele vakgebieden. Vrijwilligerswerk bij Woord en Daad is onverplicht en onbetaald, maar wel gestructureerd en niet vrijblijvend. Vrijwilligers worden goed begeleid en ingewerkt. Ze ontvangen geen honorarium maar wel reis- en onkostenvergoedingen voor gemaakte kosten.

In Nederland zijn in totaal 90 vrijwilligersgroepen (inclusief een aantal jongerengroepen) waarbinnen mensen actief zijn die vrijwillig activiteiten organiseren en zich inzetten om projecten (financieel) te ondersteunen. Deze groepen zijn georganiseerd in netwerken van comités, kringloopwinkels en verkooppunten. Voor deze netwerken is een uitgebreid ‘Handboek Vrijwilligersnetwerken’ beschikbaar.

Kantoorvrijwilligers werken vanuit hun professie en competenties samen met collega’s van Woord en Daad op kantoor in Gorinchem. Deze vrijwilligers zijn actief in bijna alle geledingen van de organisatie. Met deze vrijwilligers wordt een takenpakket afgesproken, wordt een vrijwilligerscontract getekend, en worden evaluatiegesprekken gevoerd. Onder de kantoorvrijwilligers zijn ook vertalers, die op een professionele manier vanuit het Nederlands vertalen in een buitenlandse taal. Voor alle vrijwilligers is een ‘Vrijwilligershandboek’ beschikbaar. Vacatures voor vrijwilligers worden op de website van Woord en Daad gepubliceerd.

Om feedback te ontvangen van onze achterban en donateurs, nemen vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen als vrijwilliger deel in een adviesgroep, die 3 of 4 keer per jaar met medewerkers van kantoor vergaderen. Zij leveren input op het beleid van Woord en Daad en de communicatie richting de achterban (Adviesgroep particulieren, Adviesgroep Bedrijven).

Ook het werk van de leden van de Raad van Toezicht en van een aantal zakelijke vrijwilligers en stakeholdersgroepen gebeurt geheel op vrijwillige basis. Daarnaast werken er diverse experts mee in projectteams, om een specifieke deskundigheid aan het project toe te voegen.

Beleid en verantwoording

Stategie 2021-2025