Dr. G.J. (Gert Jan) Baan

Dr. G.J. (Gert Jan) Baan is sinds 1 januari 2021 voorzitter van de RvT. Dominee Baan is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Zuidwijk. Van 2001-2005 was hij uitgezonden als zendingspredikant naar Papua (Indonesië). Over zijn motivatie om betrokken te zijn bij Woord en Daad zegt hij het volgende: ‘Ik ben zo’n vijftien jaren actief geweest als bestuurslid van de toenmalige stichting Oikonomos foundation. We supporten wereldwijd allerlei liefdadigheidsprojecten, vooral op het gebied van onderwijs, in zo’n tien landen.Dit én het gegeven dat ik inmiddels even zolang werkzaam ben als toeruster van lokale voorganger in diverse landen in Azie, heeft me een hart gegeven wat vol compassie is ten aanzien van de nood, materieel en immaterieel gezien, van de behoeftige naaste, veraf en dichtbij. Met mijn betrokkenheid bij Woord en Daad, als voorzitter van de Raad van Toezicht, kan ik daarvan uiting en daaraan gestalte geven.’ Voor dominee Baan zijn een viertal dingen heel belangrijk als voorzitter van de RvT: ‘Onderlinge afstemming tussen de leden van de Raad van Toezicht, een goede, open samenwerking met bestuurder en via haar het personeel van de organisatie, een grondige kennis van het werkveld (projecten en programma’s in het ‘zuiden’) en een goede relatie met de achterban (lees: donoren, vrijwilligers en verder allen die Woord en Daad een warm hart toedragen).’

K.F.C. (Ineke) van Dijk

K.F.C. (Ineke) van Dijk is woonachtig in Putten, en werkzaam als interim manager op het gebied van verander-vraagstukken. Van Dijk heeft jarenlange ervaring in de sector van Ontwikkelingssamenwerking: zo heeft ze 10 jaar gewerkt bij World Vision International, waarvan vijf jaar in de microfinanciering, en is vervolgens drie jaar werkzaam geweest in het Midden Oosten. ‘Deze sector heeft mijn hart, dus toen de functie van RvT-lid voorbijkwam zag ik daar een mooie aangelegenheid om weer betrokken te zijn bij de internationale samenwerking. Wat me ook sterk aanspreekt in het werk van Woord en Daad is de ontwikkeling naar ‘systeemverandering’, maar wel altijd gericht op de allerarmsten, de ‘onbereikten’. Het is heel makkelijk om deze mensen te vergeten. Het is juist onze roeping als christenen om oog voor hen te hebben. Ik kijk als toezichthouder specifiek naar ondernemerschap: waar liggen de kansen, wat zijn de risico’s? Ik doe dat in mijn eigen werk als ondernemer ook, ik zoek naar nieuwe manieren van werken. Dat moet een organisatie ook doen: jezelf blijven ontwikkelen en aanpassen aan een sterk veranderende wereld, anders loop je het gevaar niet meer relevant te zijn. Daarom zal ik daar altijd scherp op zijn.’

G.V. (Goos) den Hartog

G.V. (Goos) den Hartog is zelfstandig ondernemer en waterschapsbestuurder. Op dit moment is hij nog actief betrokken als partner bij PLS BV, producent van til- en transfersystemen voor de zorg. Daarnaast is hij politiek betrokken geweest in de gemeente (tot 2004) en nog steeds als waterschapsbestuurder (sinds 1995). Sinds 2013 is hij Heemraad (DB lid) van Waterschap Rivierenland. ‘Mijn tijd, energie en bestuurlijke ervaring zet ik graag in voor onze naaste ver weg of dichtbij. In het bijzonder vanuit mijn betrokkenheid als waterschapbestuurder op watergerelateerde projecten waar Woord en Daad bij betrokken is, wat een steeds actueler thema op onze planeet is.’ In zijn rol als toezichthouder wil Den Hartog zijn aandacht in het bijzonder richten op de haalbaarheid van de doelen die Woord en Daad gesteld heeft binnen de financiële kaders. ‘Daarnaast blijven we er scherp op dat Woord en Daad herkenbaar en transparant blijft voor de donateurs en sponsors uit de volle breedte van onze achterban.’

Ing. B. (Bart) Jaspers Faijer

Ing. B. (Bart) Jaspers Faijer is wethouder in de gemeente Ommen. Hij is breed maatschappelijk betrokken via verschillende netwerken en platformen, o.a. als Bestuurslid Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afdeling Overijssel en als Voorzitter Platform Sociaal Domein van de VNG-Overijssel. Sinds 2014 is hij lid van de RvT van Woord en Daad. ‘Ik vind het belangrijk van enige betekenis te kunnen zijn in het bestrijden van armoede en onrecht vanuit christelijk perspectief. In de jaren ’90 hebben wij ons namens Woord en Daad ingezet voor landbouw- en plattelandsontwikkeling in Burkina Faso. Dat heeft ook òns leven verrijkt. Dat Woord en Daad een organisatie is die actief is in het ‘oprichten van tekenen van Gods Koninkrijk’ vind ik geweldig!’ Als toezichthouder vindt Jaspers Faijer het belangrijk om de rol als RvT goed op te pakken en in te vullen ‘… als onderdeel van het samenspel met het bestuur en de organisatie van Woord en Daad, alsook de partnerorganisaties waarmee we samenwerken.’

Drs. A.M. (Alexander) van der Bijl

Drs. A.M. (Alexander) van der Bijl RA is in het voorjaar van 2022 toegetreden tot de Raad van Toezicht, nadat hij daarvoor al enige tijd deel uitmaakte van de externe auditcommissie. Alexander woont in Ridderkerk en is opgeleid als econoom en registeraccountant. Na een loopbaan van 15 jaar in de accountancy werkt hij sinds 2010 als financieel directeur van Florensis (Hendrik-Ido-Ambacht), een internationaal bedrijf dat jonge planten veredelt en produceert, onder meer op een aantal plantages in oostelijk Afrika. Alexander heeft veel ervaring opgedaan met de governance van grotere organisaties als toezichthouder en commissaris in de ouderenzorg, GGZ, onderwijs, bankwereld en het bedrijfsleven. In zijn vrije tijd is Alexander een enthousiast zwemmer en hardloper. Als toezichthouder zal Alexander, vanuit een brede blik op de realisatie van de doelstellingen van Woord & Daad, in het bijzonder aandacht hebben voor de financiële processen, informatisering en risicobeheer. Alexander: “De internationale context waarin Woord & Daad opereert, maakt het bepaald geen standaardorganisatie. Ik wil mijn maatschappelijke en financiële ervaring graag inzetten voor Woord & Daad en op die wijze bijdragen aan ‘duurzame veranderingen voor mensen in armoede’. Wat mij in het bijzonder opvalt is de enorme betrokkenheid, motivatie en deskundigheid van de medewerkers van Woord & Daad. Dat motiveert mij nog meer om mijn rol als toezichthouder met plezier en toewijding op te pakken.”

Dr. R. (Richard) Toes

Dr. R. (Richard) Toes is lid van de RvT sinds 2015. Toes is Voorzitter van het College van Bestuur van het Wartburgcollege en het Driestar College. Hij heeft naast docent geschiedenis in het VO en het HBO ook ervaring als directeur en bestuurder in het onderwijs. Ook maakte hij een aantal jaren deel uit van de Onderwijsraad, het hoogste adviescollege over onderwijs voor regering en parlement. ‘Het is de opdracht van iedere burger in Nederland en zeker ook van christenen om zicht te houden op de wereld om ons heen. We zien veel armoede, vooral in de landen van het Zuiden. Voor mij krijgt die betrokkenheid vorm binnen het werk van de RvT van Woord en Daad, waarbij het niet alleen om daad gaat, maar ook om het Woord.’ Binnen de Raad van Toezicht heeft hij vooral aandacht voor de door Woord en Daad ondersteunde onderwijsprojecten. ‘Mijn onderwijskundige ervaring kan ik inbrengen. Woord en Daad besteedt veel geld aan scholing en educatie. Op dat terrein ben ik vooral gefocust, maar dat betekent niet dat er geen zicht hoeft te zijn op andere zaken als water, job-creatie etc. Het gaat heel vaak samen, dat maakt het ook boeiend.’

Mr. J.L. (Jan Leendert) van den Heuvel

Mr. J.L. (Jan Leendert) van den Heuvel is als advocaat verbonden aan zijn kantoor Van den Heuvel advocaten te Bodegraven. Daarnaast is hij sinds 2013 Wethouder in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zijn juridische en bestuurlijke kennis en ervaring zet hij ook graag in als toezichthouder. In het najaar van 2022 is hij toegetreden tot de Raad van Toezicht van Woord en Daad.

“Bij het opgroeien maakte ik in de beginjaren van Woord en Daad kennis met het Comitéwerk. Later als ondernemer was ik een van de oprichters van RegioOndernemers Midden-Holland. Nu is het lidmaatschap van de Raad van Toezicht een mooie vorm van betrokkenheid bij het prachtige werk van Woord en Daad. Er is veel onrecht in de wereld. Het is altijd mooi om daar wat tegen te kunnen doen. Woord en Daad doet dat ook, op veel terreinen, in veel landen, met een grote betrokkenheid en professionaliteit, respectvol en in goede samenwerking met partners in de Zuidelijke landen, gericht op duurzame verandering. Dat spreekt mij aan en daar lever ik graag een bijdrage aan. Vanzelfsprekend zal ik bijzondere aandacht hebben voor allerlei juridische aspecten van het werk van Woord en Daad. Het op orde hebben daarvan past bij de professionele organisatie die Woord en Daad wil zijn.”