Uitvoering van sociaaleconomische programma’s

Co-creatie

Samen met onze partners ontwikkelen we concrete programma’s in een proces van co-creatie. Als facilitator zal Woord en Daad teams samenstellen van thematische experts vanuit de samenwerkende organisaties in het Noorden en het Zuiden.

Zij gaan aan de slag met contextanalyses, voor een diepgaand begrip van de lokale context, innovatie en het creëren van interventieconcepten. Deze processen verrijken we door leren en het opbouwen van track record op effectieve strategieën.

Partnerschappen bouwen

Vanuit onze rol als strategic partnership developer investeren we in een netwerk van christelijke kernpartners, door middel van organisatieontwikkeling en voortdurende dialoog over strategische thema’s, terwijl we de langdurige organisatorische relaties voortzetten of ontwikkelen. Vanuit de strategic partnership builder rol betrekken we nieuwe partners die waarde toevoegen in strategieën waarmee we verandering willen bewerkstelligen. We willen deze groep diversifiëren met meer overheidspartners, kennisinstituten en thema-gerelateerde stakeholders. Met de combinatie van beide soorten partners bouwen we aan langdurige, land-specifieke partnerschappen met een gezamenlijke visie op systemische verandering.

Adaptieve programmering

Met een sterke kennisbasis van land-specifieke sectoren dragen we bij aan een effectieve sturing van de programma-implementatie, waarbij we proactief data analyseren en delen ter ondersteuning van de partnerschappen waarin we werken. Het werken met data zal primair gericht zijn op het ondersteunen van betere besluitvorming door partners en het aanpassen van de strategieën die we gebruiken om tot resultaten te komen. Binnen en tussen programma’s hebben we een leeragenda, die we gebruiken als leidraad voor onze documentatie van effectieve strategieën en track record op het gebied van systeemverandering, met een focus op klimaatweerbaarheid van de armen en het bereiken van de onbereikten.

Landenselectie

De drie centrale beleidsthema’s zijn van invloed op de keuze van landen waar we in deze beleidsperiode starten en/of blijven werken. Deze keuzes baseren we op indicatoren uit onderzoek, waaronder armoedestatus (SDG 1), overheidseffectiviteit, risico op negatieve effecten van klimaatverandering en handelingsruimte voor maatschappelijke organisaties. Op basis van deze criteria voorzien we dat we in de nieuwe beleidsperiode dat het werk in zes landen afbouwen en in 12 huidige landen voorzetten. We overwegen om te starten met activiteiten in de volgende drie landen: Eritrea, Ghana en Togo.

Beleidsbeïnvloeding in Den Haag en Brussel

In onze rol als belangenbehartiger komen we op voor degenen die niet voor zichzelf kunnen spreken. Ons lobbywerk in het Noorden richt zich op beleidsvorming en handelspraktijken op Nederlands en EU-niveau die van invloed zijn op de levens van de meest kwetsbaren in het Zuiden.

We investeren daarom in het behouden en versterken van onze positie in netwerken en partnerschappen om onze invloed te vergroten. We richten onze lobbyactiviteiten op politici, ambtenaren en internationale bedrijven. Om mandaat voor ons lobbywerk te verwerven zetten we onze kennis en best practices uit onze programma’s in, en waar mogelijk maken we directe koppelingen met lobbyprojecten in Brussel of Den Haag.

De focus van ons lobbywerk blijft beleidscoherentie, via de Building Change-campagne, en internationaal verantwoord maatschappelijk ondernemen (IMVO). Via nieuwe initiatieven onderzoeken we manieren om effectiever samen te werken met organisaties met expertise op het gebied van inclusie en op het gebied van het mitigeren van en adaptatie aan klimaatverandering.

Bewustwording in het Noorden

Voor de christelijke gemeenschap streven we ernaar harten te raken en compassie voor onze arme medemens te creëren. Onze gedeelde waarden van gerechtigheid en rentmeesterschap vormen de basis voor deze betrokkenheid.

We communiceren de complexiteit van ons werk en we laten zien wat de effecten zijn van onze levensstijl hier op levens ver weg. We streven ernaar onze achterban toe te rusten en te mobiliseren om andere levensstijlkeuzes te maken en volledig deel uit te maken van het werk van Woord en Daad. Binnen de brede Woord en Daad-achterban richten we ons specifiek op kinderen, studenten en vrouwen. We gebruiken verschillende kanalen voor onze campagnes, waaronder offline en online media, evenementen en voorlichtingen op scholen.

Onze campagnes richten zich op effecten van klimaatverandering op Zuidelijke landen, migratie, circulaire economie en eerlijke kleding. We zoeken naar samenwerking met andere organisaties rond deze campagnethema’s. We kiezen ervoor eerlijke verhalen op een positieve manier te vertellen en gaan expliciet in op de doelgroepen uit onze programma’s: hun verhalen moeten verteld worden en zijn het uitgangspunt van elke campagne. De komende jaren investeren we in een methodiek om de effecten van deze campagnes te meten zodat we kunnen leren en ons werk verbeteren.

Fondsenwerving

We onderhouden en ontwikkelen nauwe relaties met een gediversifieerd donorbestand. We voelen ons gezegend door een achterban van loyale en toegewijde donateurs en koesteren de banden met hen.

We zetten, samen met een diverse pool van vrijwilligers en ambassadeurs, op maat gemaakte strategieën in voor fondsenwerving onder onze achterban, gericht op individuele donaties, kindsponsoring, tweedehandswinkels, fondsen van bedrijven, stichtingen en kerken, en fondsen uit de Verenigde Staten. We streven er ook naar om de component van lokale fondsenwerving in Zuidelijke landen te laten groeien, waarbij onze partners fondsenwervingsactiviteiten uitvoeren en wij een ondersteunende rol spelen. De diversiteit aan donorprofielen en thematische programma-portfolio’s willen we optimaal benutten om passende combinaties van donoren en projecten te maken. Onze fondsenwerving gebeurt altijd in dialoog met de thematische programma’s, waarbij we zoeken naar mogelijkheden om de mix en hefboomwerking van verschillende financieringsstromen te optimaliseren.

Binnen het sponsorprogramma, als grootste financieringsstroom, diversifiëren we het aanbod van sponsoring om betere matches te maken met doelgroepen. We streven naar een groei van 7% van het sponsorprogramma richting 2025. Daarnaast investeren we in 20 nieuwe tweedehandswinkels en online verkoop van het tweedehands assortiment.

In onze programma’s richten we ons in toenemende mate op langdurige partnerschappen om te werken aan systemische veranderingen. Dit gaat samen met een streven om communities van toegewijde donateurs te vormen die die zich langdurig willen verbinden aan deze initiatieven. Deze communities bestaan uit particulieren, scholen, kerken, stichtingen en bedrijven die goed geïnformeerd zijn, zich daardoor verbonden voelen met de projecten en zo ook ambassadeurs van het werk van Woord en Daad zijn.

Om succesvol te zijn in institutionele fondsenwerving investeren we in het opbouwen van op relaties gebaseerde kennis van deze fondsen. Aangezien de wereldwijde concurrentie om financiering toeneemt, selecteren we strategisch financieringsmogelijkheden, bij wie we sterke partnerschappen en interventies presenteren. We streven ernaar om in toenemende mate samen met donoren programma’s en initiatieven voor systeemverandering te creëren. Hoewel institutionele fondsenwerving een belangrijke strategie is, streven we naar een plafond van 30% aan overheidsfinanciering om risico’s te spreiden, onze identiteit te waarborgen en de vrijheid te hebben om onze eigen beslissingen te nemen.