Waar zetten we ons voor in?

Ons grote, internationale werkveld laat veel trends zien die de druk op het levensonderhoud van onze doelgroepen in het mondiale Zuiden verhogen. In 2020 raasde de COVID-19 pandemie over de wereld en we staan nu voor een fase van vertraging in economische groei en recessie.

De wereldbevolking groeit van 7.7 naar 8.8 miljard mensen in 2030, voornamelijk geconcentreerd in Sub-Sahara Afrika, wat waarschijnlijk zal leiden tot een sterke stijging in werkloosheid onder jongeren en tot druk op het welvaartsniveau. Verhoogde druk op schaarse natuurlijke hulpbronnen zal leiden tot meer migratie en uitsluiting. Politieke spanning en terrorisme nemen toe in de landen waar we werken. Daarnaast zien we dat de maatschappelijke ruimte afneemt. Publieke steun voor ons werk vanuit het Noorden staat onder druk.

Er zijn ook positieve ontwikkelingen. Nieuwe technologieën worden massaal verspreid en toegepast; informatie en innovatie worden sneller dan ooit verspreid. Belastinginkomsten groeien en voeden de nationale begrotingen in veel ontwikkelingslanden, samen met de toenemende geldstromen die economische migranten naar huis sturen. Lokale maatschappelijke organisaties krijgen meer invloed, voornamelijk in het brengen van samenhang in een versnipperde sociale omgeving. We ervaren dat onze achterban meer en meer openstaat voor een duurzame levensstijl.

We worden gedreven door Hoop

Als Woord en Daad zijn we hoopvol. Dat is niet in de eerste plaats vanwege de kansen die we zien te midden van de zorgwekkende trends. Nee, onze diepe motivatie van hoop, persoonlijk en als organisatie, wordt gevoed door de Bijbelse visie op Gods komend Koninkrijk te midden van de vele tekenen van gebrokenheid.

Terwijl we een nieuwe beleidsperiode ingaan, blijft deze missie onze drijfveer: in een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk.

We verbinden mensen wereldwijd in hun inspanningen om armoede te overwinnen en een waardig bestaan op te bouwen, met impact in het Zuiden en het Noorden. We doen dit als een waardengedreven achterbanorganisatie: onze achterban vindt het belangrijk dat onze christelijke identiteit doorwerkt in de programma’s die we uitvoeren en in het lobbywerk dat we doen en hecht waarde aan een professionele aanpak. Tegelijkertijd brengen we verhalen van onze zuidelijke doelgroepen naar onze achterban en brengen de dialoog op gang over het verbinden van hun identiteit aan de keuze voor een eerlijke levensstijl, die bijdraagt aan hoop voor iedereen.

Wat kenmerkt ons?

In 2019 concludeerden we, naar aanleiding van een externe programma evaluatie, dat Woord en Daad duidelijk een niche vervult met ondernemende programma’s en dat we succesvol zijn gestart met interventies die invloed hebben op een hele sector.

Hierop voortbouwen kan alleen als we werken met een groeiend netwerk van zowel Christelijke kernpartners als technische projectpartners.

Onze identiteit is verweven met onze programma’s zoals gist in deeg, niet van elkaar te scheiden. Nu we steeds meer in consortia met verschillende partners werken, wordt onze samenwerking met andere actoren breder en diverser. We grijpen dit aan als een kans om, door onze loyale samenwerking en het voortgaande gesprek met elkaar, aan onze partners te laten zien wat ons drijft en hoe we werken.

In al ons werk vertalen we onze kernwaarden naar de thematische programma’s en de landen waarin we actief zijn. Het gesprek over waarden in ons werk dat we hiermee inzetten karakteriseert onze samenwerking met kern- en projectpartners, en heeft invloed op hoe we resultaat definiëren. Ondertussen blijven we investeren in het uitbreiden van een netwerk van kernpartners met wie we onze Christelijke motivatie en hoop delen. De manier waarop het gist en het deeg reageren op elkaar, zoals dat ook in ons werk gebeurt, blijft een thema waarover we de dialoog blijven aangaan met onze achterban.