Privacy Statement

Stichting Woord en Daad hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement leest u hoe onze stichting omgaat met uw persoonsgegevens.

Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Stichting Woord en Daad houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als Stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het Privacy Statement en Privacy Beleid vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via:

Stichting Woord en Daad
Spijksedijk 16-E
4207 GN Gorinchem

Privacy-verantwoordelijke
Harmke van Ooijen
T: +31 (0)183 – 611 800
E: h.vanooijen@woordendaad.nl of info@woordendaad.nl

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Woord en Daad verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Een goed, passend contact tussen u en ons, waarbij we u benaderen op een manier die bij u past;
 • Effectieve programma’s voor de bestrijding van armoede (met daarbij een monitoring en evaluatie binnen de programma’s);
 • Het verbinden van mensen wereldwijd;
 • Het juist kunnen registreren van donateurs en/of sponsoren;
 • Het afwikkelen van donaties en/of sponsoringen;
 • Het delen van nieuwsberichten en andere informatie van onze kant.
 • Het bevorderen van bewustwording in Nederland

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres; Postcode; Woonplaats; Telefoonnummer; Geboortedatum; E-mailadres; Bankgegevens; (Web)locatiegegevens; Beroep en betrekking; Beeld- en geluidsmateriaal van onze bijeenkomsten en evenementen, beeldmateriaal voor artikelen over het werk van Woord en Daad (altijd op basis van toestemming). 

Van mensen die worden geïnterviewd voor onze publicaties kunnen bovendien de volgende gegevens worden gevraagd en verwerkt:
Persoonlijke kenmerken; Leefgewoonten; Samenstelling van het gezin; Vrijetijdsbesteding en interesses; Consumptiegewoonten; Opleiding en vorming;

Voor een effectieve inzet van onze projecten en programma’s kan Woord en Daad burgers in doellanden (meestal buiten de EEG) bovendien de volgende gegevens vragen en verwerken:
Financiële bijzonderheden; Fysieke gegevens; Lidmaatschappen van bijvoorbeeld een boerengroep; Woningkenmerken; Gegevens betreffende de gezondheid en Gegevens over Religie en levensbeschouwing. Deze gegevens vragen we niet aan donateurs.

Verstrekking aan derden

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan andere partijen die bijdragen aan de verwerking waarvoor uw gegevens verstrekt zijn. Met elk van deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar, art 8 AVG) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd dit statement leest/lezen. Bent u ouder(s) of voogd, dan kunt u met betrekking tot de persoonsgegevens van het kind namens dit kind dezelfde rechten uitoefenen als een meerderjarige betrokkene, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van zijn/haar persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van die gegevens.

Bewaartermijn

Gegevens met betrekking tot betalingen blijven 7 jaar bewaard voor controle van de Belastingdienst. Uw overige gegevens blijven bewaard zo lang u als u bent ingeschreven in ons systeem. Dit omvat zowel de alle persoonsgegevens, speciale gegevens als bankgegevens. Gegevens verzameld voor interviews worden uitsluitend voor publicatiedoeleinden verzameld. Deze gegevens blijven buiten ons klantrelatiesysteem (CRM). Van al onze publicaties bewaren we enkele exemplaren.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens Stichting Woord en Daad van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering of anonimisering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Privacy-beleid

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar ons privacy-beleid.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via:

Stichting Woord en Daad
Spijksedijk 16-E
4207 GN Gorinchem

Privacy-verantwoordelijke
Harmke van Ooijen
T: +31 (0)183 – 611 800
E: h.vanooijen@woordendaad.nl of info@woordendaad.nl

Indien we bij uw klacht niet tot een oplossing komen waar u tevreden mee bent, dan behoudt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.