Vooruit kijken

Bahay Silungan is een veilige haven voor jonge slachtoffers van (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Helaas komt dit, onder andere door de goede beheersing van het Engels en de goede toegang tot het internet, veel voor op de Filipijnen.

In het opvanghuis kunnen de kinderen weer spelen en plezier maken. De coaching door een psycholoog en het onderwijs helpen hen om weer vooruit te kijken. Daarnaast organiseert AMG bijeenkomsten voor ouders, zodat ook zij bewust worden van de ernstige gevolgen van (online) misbruik en uitbuiting.

Mayette spreekt nu in kerken om andere mensen bewust te maken van de gevolgen van misbruik. Naar de toekomst kijkt ze hoopvol: ze wil haar studie afmaken en zich via scholen en kerken blijven inzetten om misbruik te stoppen. Op een dag, als de rechtszaak is afgerond, hoopt we weer terug te keren naar haar familie!

Doelstellingen

  • We bieden een veilige haven aan (seksueel) misbruikte en uitgebuite kinderen door hen op te vangen, psychologisch te begeleiden en christelijk onderwijs te bieden.
  • We pakken grondoorzaken van uitbuiting aan. Met deze aanpak moedigen we kinderen, jongeren en families uit kwetsbare gemeenschappen aan om een zelfstandige toekomst op te bouwen en werken we samen richting duurzame verandering!

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Meer over ons werk tegen kinderuitbuiting

Meer over het onderwijsprogramma