Ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Woord en Daad blijft investeren in een professionele pool van medewerkers die werkt op basis van wederzijds vertrouwen, flexibiliteit en loyaliteit. Ons werk is projectmatig georganiseerd, waarbij experts uit Noord en Zuid samenkomen in resultaatgerichte en ondernemende teams.

Naast onze eigen medewerkers halen wij expertise uit onze flexpool, ook wel onze ‘flexibele schil’ genoemd.

De nieuwe beleidsrichting maakt het nodig dat we ons nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken. De Woord en Daad Academy als intern platform voor capaciteitsopbouw ondersteunt collega’s bij het gericht leren op persoonlijke en strategische prioriteiten. Een belangrijke focus komt te liggen op het integreren van de strategische beleidsthema’s in de programmering en het toepassen van een managementpraktijk die inspeelt op de veranderingen in de context. De nieuw aangestelde learning leads hebben hier een leidende rol in.

De strategische beslissing om in bredere samenwerkingsverbanden te werken aan systemische verandering vraagt om aangepaste en nieuwe rollen. Strategic partnership builders gaan op zoek naar nieuwe potentiële partners. Projectleiders en -experts zullen samenwerken met meer diverse belanghebbenden en een strategische dialoog aangaan op hoger, institutioneel niveau.

Financiële experts in projecten en in de organisatie verbreden zich met een rol op het gebied van prognoses en bedrijfsplanning om adaptieve planning te ondersteunen. Gekwalificeerde lokale projectcoördinatoren en monitoring & evaluatie-experts zijn steeds meer nodig. Een nieuwe rol van data-analist wordt verkend voor thema-specifieke trendanalyse, om bij te dragen aan een diepgaand begrip van de context en om de interventies te sturen.

 

 

 

Data-gedreven ICT

Ondersteunende IT-systemen die flexibel en open zijn, zijn belangrijk voor gegevensuitwisseling tussen verschillende stakeholders. Het verzamelen, analyseren en delen van data is essentieel als sturingsinformatie tijdens de implementatie, in plaats van alleen achteraf voor rapportage. We gaan strategisch investeren in IT-oplossingen om gebruik te maken van de uitgebreide technische mogelijkheden, vooral daar waar momenteel geen passende IT-opties beschikbaar zijn. Samen met de ProjectConnect Foundation ontwikkelen we maatwerkoplossingen die breder in de sector kunnen worden benut, gericht op return on investment. In de eerste plaats zoeken we naar IT-toepassingen die onze impact op projecten kunnen vergroten en de betrokkenheid van onze achterban kunnen verhogen.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Onze wens om ondernemingen te motiveren en te ondersteunen om op een verantwoorde manier te ondernemen, is heel natuurlijk verbonden met onze missie en visie. Bedrijven waar Woord en Daad mee samenwerkt, werken in fragiele en arme landen, waar het risico op uitbuiting en mensenrechtenschendingen groot is.

We pakken dit aan met ons IMVO-beleid, dat aangeeft hoe we bedrijven waarmee we samenwerken motiveren en ondersteunen om op een duurzame manier zaken te doen. We eisen dat private consortiumpartners werken in lijn met de internationale IMVO-voorschriften van de VN en OESO, zoals vereist door de Nederlandse overheid. Is dat nog niet het geval, dan vragen we die bedrijven om dat te gaan doen. Lokale bedrijven waarmee we samenwerken, ondersteunen we om duurzamer te werken. Een leefbaar loon en waardig werk zijn de twee prioritaire thema’s waarvoor we interne monitoringtools gebruiken.

Feedback vragen

We waarderen en verzamelen proactief de ideeën en feedback van onze supporters en partners. Feedback wordt georganiseerd via adviesplatforms voor sponsors, bedrijven en een nieuw breed feedbackplatform, inclusief een pool voor jongeren.

Een voortdurende online dialoog gecombineerd met fysieke ontmoetingen levert input voor strategische keuzes. Met strategische partners onderhouden we open communicatielijnen over de directe ‘projectgemeenschap’ en organisatorische ontwikkelingen. We volgen de kringloopwinkels op de voet om te horen hoe we processen kunnen verbeteren en kansen kunnen benutten. Vanwege de verscheidenheid aan feedbackkanalen gaan we investeren in een centrale aanpak om signalen en trends te combineren en te interpreteren over de diverse segmenten van onze achterban heen. Feedback van onze kernpartners in het Zuiden wordt elke twee jaar verzameld en feedback van doelgroepen over de toegevoegde waarde van onze projecten wordt eens in de vijf jaar verzameld, of wanneer projecten zijn afgerond.