Woord en Daad blijft werken aan vier thema’s: Onderwijs, Werk en Opleiding, Inclusieve Agribusiness en Duurzaam water. Voor elk van deze thema’s vormt een Theory of Change de basis voor samenwerking met partners. Met onze interventieconcepten proberen we innovatie te brengen, veel mensen te bereiken en te werken aan oplossingen die een duurzaam antwoord zijn op de dynamische oorzaken van armoede. Op alle thematische gebieden proberen we de centrale beleidsthema’s te integreren, waarbij geldt dat het beleidsthema Weerbaarheid van arme mensen tegen de gevolgen van klimaatverandering het meest direct wordt vertaald in de programma’s Inclusieve Agribusiness en Duurzaam water.

In onze noodhulpinterventies ontwikkelen we expertise op het gebied van weerbaarheid. Waar mogelijk en relevant wordt aansluiting gezocht bij een van onze vier thematische programma’s.

Onderwijs

Met het Onderwijsprogramma willen we bijdragen aan de ontwikkeling van kwetsbare kinderen en jongeren tot verantwoordelijke burgers, door middel van systemische veranderingen in hun omgeving. Het programma draagt vooral bij aan SDG 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

In deze beleidsperiode zetten we ons sponsorprogramma voort, en gaan we vooral meer kinderen in Sub-Sahara Afrika sponsoren. Onze ambitie is om de sponsorstrategie beter af te stemmen op de sectorstrategie van INCE, het internationale netwerk voor christelijk onderwijs. Met kinderen en jongeren als uiteindelijke doelgroep ontwikkelen we interventies voor systeemveranderingen waarbij we focussen op hun families en gemeenschappen, de scholen en onderwijssectororganisaties, en de overheden. Via onze INCE-partnerschappen willen we invloed uitoefenen op het beleid, de capaciteiten van onderwijspartners en de sociaal culturele normen in het onderwijs, en samen ontwikkelen we markt-gedreven antwoorden voor kwaliteitsonderwijs. Binnen de systeembenadering ligt een nieuwe focus op uitgebuite kinderen die buiten het reguliere onderwijssysteem vallen. We ontwikkelen interventies om de onderliggende oorzaken van uitbuiting en schadelijke praktijken aan te pakken, gericht op het herstel van deze kinderen.

Werk en opleiding

Het Werk en Opleiding programma wil, in samenwerking met de relevante actoren uit de sector, bijdragen aan volledige, productieve en waardige werkgelegenheid voor jonge werknemers in landen met een laag- of middeninkomen. Het programma draagt vooral bij aan SDG 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Onze doelgroep bestaat uit jonge vrouwen en mannen (15-35 jaar) zonder of met weinig werk in lage- en middeninkomenslanden. Werk en Opleiding richt zich op het verbinden van werkzoekenden met werkgevers en relevante opleidingen, maar zal meer nadruk leggen op het beïnvloeden van de gehele werkgelegenheidssector. Bijvoorbeeld door te werken aan financieel duurzame startups die werkzoekenden bemiddelt naar een baan of werk als zelfstandige, en daarnaast door te werken aan een duurzame samenwerking van publieke en private organisaties ten behoeve van een meer inclusieve arbeidsmarkt.

Om onze programma’s meer inclusief te maken richten we ons op gelijke toegang voor jonge mannen en vrouwen. Daarnaast schakelen we specifieke belangengroepen in, zoals organisaties die personen met een handicap of minderheidsgroepen vertegenwoordigen, om bij te dragen aan de dialoog voor een inclusieve arbeidsmarkt. AgriJob interventies in West-Afrika richten zich specifiek op klimaatbestendige werkgelegenheid in de landbouwsector.

De focus op technische- en beroepsopleidingscentra (TVET) die we al jaren hebben, zal in aanloop naar 2025 verschuiven naar een bredere kijk op waardig werk en een inclusieve arbeidsmarkt. We ondersteunen de TVET-centra om samen een hogere kwaliteit en financiële duurzaamheid te behalen, waarbij we aansluiting zoeken op het programma Werk en Opleiding of andere relevante netwerken en nieuwe initiatieven in ons Onderwijsprogramma.

Inclusieve Agribusiness

Het Inclusieve Agribusiness programma heeft als doel bij te dragen aan een waardige plaats voor boeren in een inclusieve, competitieve en milieubewuste waardenketen. Het programma draagt vooral bij aan SDG 1: Geen armoede; SDG 5: Gendergelijkheid; SDG 8: Waardig werk en economische groei, en SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie.

Het centrale concept waar we mee werken is een inclusieve waardenketen. Met florerende boeren, huishoudens en gemeenschappen als uiteindelijk doel, zijn onze interventies gericht op inclusieve en goed georganiseerde waardenketens, florerende boerenbedrijven, regeneratief beheer van hulpbronnen en gedeelde besluitvorming in het bedrijven van landbouw. Terwijl actoren binnen de keten het ingangspunt vormen, streven we naar systemische veranderingen door het beïnvloeden van het overheidsbeleid (lokaal, nationaal en internationaal) en het betrekken van toeleveranciers, dienstverleners en (buitenlandse) investeerders. Interventies worden ontwikkeld rond het Fair Factory-model, waarbij Woord en Daad sociaaleconomische interventies ontwikkelt en strategische partner Incluvest investeert in een fabriek.

Duurzaam water

Het programma Duurzaam Water wil bijdragen aan de beschikbaarheid en het duurzame beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Het programma draagt direct bij aan SDG 6: Beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

De doelgroepen voor dit programma zijn huishoudens en boeren-ondernemers in onderbedeelde plattelandsgebieden. Subthema’s zijn Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH), Water voor voedsel en Geïntegreerd waterbeheer. Centraal staat een dienstverleningsaanpak: een model om de dienstverlening op districtsniveau te verbeteren, gericht op beleid en regelgeving, dienstverleners en eindgebruikers.

Omdat het onze ambitie is om de dienstverlening met betrekking tot watervoorziening, sanitatie- en integraal waterbeheer voor iedereen te verbeteren, ontwikkelen we expliciete strategieën om onbereikten beter te bereiken. Bijvoorbeeld door middel van het werken met kerken en gemeenschapsorganisaties, en het bepleiten van inclusieve regelgeving. We maken deel uit van brede nationale coalities voor systeemverandering, met een vernieuwde nadruk op integraal waterbeheer en het bijdragen aan de weerbaarheid van de doelgroepen tegen de gevolgen van klimaatverandering.