fbpx

Beleid en verantwoording

Woord en Daad geeft graag inzicht in het beleid van de organisatie. Hieronder volgt een toelichting op een aantal beleidszaken, en zijn relevante stukken toegevoegd.

Meerjarenbeleid

Woord en daad werkt met een beleidsplan dat steeds aangepast kan worden. Het huidige beleidsplan geldt voor de periode 2016-2020. Het heeft als titel: ‘Ondernemend tegen armoede, Woord en Daad onderweg naar 2020 ’. Op basis van de doelstellingen in het beleidsplan wordt een operationeel jaarplan geschreven. Dit jaarplan en het bijbehorende budget fungeren als het uitvoeringskader voor de organisatie.
In 2019/2020 werkt Woord en Daad samen met een deskundig adviesbureau aan het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025.

Integriteitsbeleid

In de sector waarbinnen Woord en Daad actief is, speelt integriteit een belangrijke rol. Woord en Daad wil met ontvangen financiële middelen, kwetsbare medemensen armoede laten overstijgen. Juist binnen deze context is het van belang dat alle stakeholders ervan op aan kunnen dat er integer omgegaan wordt met financiële middelen, personen en verhoudingen. Woord en Daad heeft in haar integriteitsbeleid duidelijk beschreven hoe hier invulling aan te geven. De gedragscode, waarin wordt omschreven wat we verstaan onder integer handelen, is gebaseerd op onze kernwaarden.

Wat is integriteit?
Allereerst beschrijft het document onze visie op integriteit, gebaseerd op onze kernwaarden. Hierin wordt onze professionele verantwoordelijkheid beschreven. Het beleid richt zich op het voorkomen van integriteitsschendingen en op het adequaat acteren indien er sprake is van een melding van schending. Ook wil Woord en Daad aandacht geven aan de vraag hoe ethische dilemma’s met elkaar kunnen worden gedeeld en hoe bij integriteitsschendingen te handelen.

Voorkomen van integriteitsschendingen
Als vanzelf wil Woord en Daad elke vorm van integriteitsschending voorkomen. Dat betekent ook dat voor iedereen helder moet zijn wanneer er sprake is van een schending. De gedragscode vormt daarin het kader en preventie is een belangrijk onderdeel. Woord en Daad heeft daarom een systeem van ‘checks and balances’ met heldere regels en afspraken, en de controlemechanismen die hierbij horen. Daarnaast is er een meldsysteem, en volgt Woord en Daad duidelijke interne en externe kwaliteitsstandaarden en gedragscodes, die hier zijn te vinden.

Toetsingsmomenten
Periodiek vinden er interne audits en reviews plaats. De resultaten hiervan worden besproken in het Strategisch Overleg en eventuele corrigerende maatregelen worden daar afgesproken en getoetst. Daarnaast worden periodiek externe audits uitgevoerd door een erkend certificatiebureau die toetst of handelen conform het vastgestelde kwaliteitsbeleid plaatsvindt en welke aanpassingen nodig zijn om kwaliteitsmanagement te verbeteren.
Partners in het Zuiden worden getoetst om de vijf jaar. Nieuwe partners worden voorafgaand aan de samenwerking getoetst. Hiervoor gebruiken we de OSA (Organizational Standard Assessments) die wordt uitgevoerd door de donorcoördinator.
Een van de HRM-experts is aangesteld als integriteitsmedewerker. Hij voert voor HRM checks and balances uit bij de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Het reisbeleid wordt toegelicht en bij uitstroom wordt de geheimhouding van vertrouwelijke informatie gewaarborgd.

Meldingen van niet-integer gedrag
Hoewel het integriteitsbeleid gericht is op het voorkomen van niet-integer handelen valt een integriteitsschending niet uit te sluiten. Daarom is het van belang dat betrokkenen een cultuur van openheid ervaren waarbinnen zij hun melding (vertrouwelijk) kunnen doen en het vertrouwen bestaat dat er op een zorgvuldige en adequate manier omgegaan wordt met een melding. Woord en Daad heeft hiervoor een meldsysteem dat gestelde normen handhaaft en repressief optreedt indien nodig. Bij schending van richtlijnen en procedures worden door de organisatie maatregelen getroffen richting betrokkenen.

Genderbeleid

Wat betekent ‘gender’?
Onder gender verstaan we de manier waarop maatschappijen invulling geven aan ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ in de vorm van rollen en verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen. Naast het biologische onderscheid tussen man en vrouw is er in een cultuur ook een visie op hoe de seksen zich tot elkaar verhouden, welke rollen er zijn en wat normaal geacht wordt en wat niet. Dat gaat ook over machtsverhoudingen en hoe deze bepaalde rollen kunnen afdwingen of ondersteunen.

Gender en Familie
Als Nederlandse ontwikkelingsorganisatie verbindt Woord en Daad mensen wereldwijd, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren. Zo dragen we aan een menswaardig bestaan en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen. Dit houdt in dat we kansen willen bieden aan iedereen, zowel mannen als vrouwen. Woord en Daad heeft al langere tijd een visie op ‘gender’ in haar werk, onder de noemer ‘Gender en Familie’. Deze visie is nauw verbonden met onze kernwaarden en vraagt o.a. aandacht voor het belang van een gelijkwaardige behandeling van man en vrouw, met respect voor familie en andere belangrijke relaties. Ons Genderbeleid vertaalt deze visie naar een uitvoerbaar beleid, waardoor Woord en Daad kan borgen dat haar visie op ‘gender’ ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Gender en onze kernwaarden
Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden afgeleid die bepalend zijn voor ons beleid. Rond het thema ‘Gender en Familie’ komen deze kernwaarden heel dicht bij de doelgroep: bij het individu, man of vrouw en zijn of haar belangrijkste relaties.
Het thema ‘Gender’ komt tot uitdrukking in onze kernwaarde ‘mede-schepsel’: Man en vrouw zijn samen geschapen als beelddragers van God. Gelijkwaardig en met verschillende kwaliteiten. Mannen en vrouwen vullen elkaar aan in vrijheid en hebben een wederzijdse verantwoordelijkheid. We streven naar een partnerschap tussen mannen en vrouwen in ontwikkelingssamenwerking.

Op basis van dit beleid heeft Woord en Daad een Genderstatement geformuleerd.

MVO-beleid

De onafhankelijke Stichting MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) heeft richtlijnen opgesteld, waaraan bedrijven en organisaties kunnen toetsen wat voor effect hun manier van werken en handelen heeft op mens en milieu. MVO heeft hiervoor 7 principes opgesteld die goed aansluiten bij de huidige praktijk en de toekomstige ambities van Woord en Daad. Zo noemt MVO onder andere het (1) afleggen van rekenschap, (2) transparantie en (3) ethisch gedrag. Lees verder Woord en Daad hecht aan rentmeesterschap en medeverantwoordelijkheid. We gaan zorgvuldig om met mensen, middelen en het milieu, zowel in Nederland als in het Zuiden. We communiceren helder over onze besluiten en de processen die daartoe leiden. En we willen goede zorg dragen voor onze partnerorganisaties en de uiteindelijke doelgroep. Ook draagt MVO 7 belangrijke thema’s aan, zoals het beschermen en respecteren van mensenrechten, het eerlijk zakendoen en de omgang met consumenten-onderwerpen. Deze thema’s zien we terug in ons werk.

We werken in het Zuiden altijd met plaatselijke partners die zelf beleid maken en uitvoeren. De kwaliteit van het beleid en het werk van de partners wordt regelmatig getoetst. We ondersteunen bij verbetertrajecten en besteden in het bijzonder aandacht aan kindbescherming, bijvoorbeeld bij de uitvoering van onderwijsprogramma’s. Zowel bij de partner als bij de interne organisatie van Woord en Daad wordt gewerkt aan controle en preventie als het gaat om veiligheid en een integer financieel beleid. De achterban wordt voortdurend bewustgemaakt van haar leef- en koopgedrag en de gevolgen daarvan voor de medemens in het Zuiden.
Lees voor meer informatie de een uitgebreide versie van het MVO-beleid van Woord en Daad.

Privacybeleid

Woord en Daad werkt in Nederland veel met persoonsgegevens van medewerkers, sponsoren,
donateurs en veel betrokken vrijwilligers. Én Woord en Daad werkt wereldwijd, met
persoonsgegevens van donateurs, sponsorkinderen en partnerorganisaties. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen en globalisering stellen daarbij andere eisen en uitdagingen aan de bescherming van gegevens en privacy.
Woord en Daad gaat mee met de nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat wij steeds meer
informatie ook verwerken om onze taken en activiteiten naar behoren uit te blijven voeren, met het
oog op de toekomst. Wij kiezen ervoor zo weinig mogelijk persoonlijke informatie op te slaan, uit
respect voor privacy van mensen wereldwijd. Anderzijds is persoonlijke informatie juist ook wat ons verbindt. Stichting Woord en Daad is zich van dit spanningsveld bewust.

Met dit spanningsveld hebben we bijvoorbeeld te maken in het Sponsorprogramma, bij onze fondsenwerving en communicatie, en bij de mensen die deel uitmaken van onze programma’s.
Daarom wegen we zorgvuldig af tot waar we het verantwoord vinden om informatie te verzamelen, te verwerken en te bewaren. We houden het doel van de registratie van persoonsgegevens steeds scherp en werken in overeenstemming met de wet. Elke betrokkene kan er dan ook op vertrouwen dat Stichting Woord en Daad zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.
Lees voor meer informatie het Privacy Statement van Woord en Daad.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen