Bestuur en toezicht

Directeur-bestuurder Rina Molenaar met een
afvaardiging van de Raad van Toezicht.
op werkbezoek bij een waterproject in Ethiopië.

Woord en Daad werd in 1973 opgericht door een ondernemer (Ivo ’t Lam) en een dominee (ds. Herman Hegger). Beiden hadden het diepe verlangen om verandering te brengen in het leven van mensen die in armoede leven. Ze kozen ervoor om dit te doen in nauwe samenwerking met christelijke organisaties uit ontwikkelingslanden zelf. Inmiddels is Woord en Daad uitgegroeid tot een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, met een breed netwerk van vrijwilligers, sponsors, jongeren, vrouwen, ondernemers en scholen. Een organisatie die haar christelijke identiteit concreet zichtbaar wil maken in haar doen en laten.

Hier vindt u de Statuten van Stichting Woord en Daad.

Raad van Bestuur (RvB)

MSc. R.F. Molenaar is de Directeur-bestuurder van Woord en Daad sinds 01-11-2018. Statutair is zij verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie. Rina Molenaar werkt sinds 2002 bij Stichting Woord en Daad. Ze studeerde communicatie en rondde een master bestuurskunde aan de Vrije Universiteit af. Bij Woord en Daad werkte ze als scholenvoorlichter, als manager Communicatie en Fondsen en sinds 2016 als lid van de Raad van Bestuur. Molenaar geeft leiding aan de uitvoerende organisatie van Woord en Daad. Het door de Directeur-bestuurder vastgestelde beleid wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht (RvT).

Raad van toezicht (RvT)

De RvT keurt het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid goed. Tevens is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur. De RvT bestaat uit zeven leden en wordt samengesteld op basis van een goede mix van inhoudelijke en bestuurlijke competenties. Elk RvT-lid heeft vanuit zijn of haar professie een bepaald aandachtsgebied dat waarde toevoegt voor Woord en Daad.
De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting gedurende een periode van vier jaar en kunnen tweemaal worden herbenoemd. De leden van de RvT ontvangen geen honorarium, alleen een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.

Ds. C. (Coen) Westerink is voorzitter en maakt deel uit van de RvT sinds 2009. Dominee Westerink is emeritus-predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk.

Ing. C. (Kees) van Burg is lid van de RvT sinds 2010. Van Burg is directeur kapitaalinvesteringen van Dow Chemical.

Ing. B. (Bart) Jaspers Faijer is lid sinds 2014. Jaspers Faijer is wethouder in de gemeente Ommen.

P.W. (Piet) Nobel RA is secretaris en lid sinds 2011. Nobel is registeraccountant, consultant en directeur van Janpira bv.

Mr. M.A. (Margreeth) Overbeeke – Boer is lid sinds 2014. Overbeeke-Boer is Hoofd stafbureau Voorzitter/Presidium Tweede Kamer.

Dr. R. (Richard) Toes is lid sinds 2015. Toes is Voorzitter van het College van Bestuur van het Wartburgcollege.

(Goos) den Hartog is lid van de RvT sinds 2019. Den Hartog is zelfstandig ondernemer en medeoprichter van PLS-bv. Hij werkt voor het Waterschap Rivierenland (Heemraad Middelen en Wegen).

Meer informatie over de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is te vinden in het Huishoudelijk Reglement.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer